Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/3-20
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/3 2016
ZAKUPY ON-LINE W OPINIACH E-KONSUMENTÓW Z WYBRANYCH KRAJÓW EUROPY

Autorzy: Grzegorz Maciejewski
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: zachowania konsumentów zakupy on-line internet badania ilościowe Europa
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (219-230)
Klasyfikacja JEL: D12 F14 M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł stanowi głos w dyskusji na temat roli, jaką odgrywa internet w zachowaniach nabywczych współczesnych konsumentów. W obszarze komunikacji między ludźmi internet okazał się rozwiązaniem niespotykanym dotąd w historii. Szybko wkroczył we wszystkie dziedziny życia człowieka, nie wyłączając transakcji kupna-sprzedaży. W opracowaniu zaprezentowano oceny i opinie e-konsumentów z Belgii, Francji, Polski i Słowacji na temat sposobów realizacji zakupów on-line w ich krajach. Uzyskane wyniki badań wskazują na upodabnianie się opinii i sądów konsumentów z badanych krajów Europy odnośnie do sposobów realizacji zakupów przez internet. Internet jako miejsce zakupu dóbr i usług cieszy się dużym zaufaniem e-konsumentów, nie zapominają oni jednak o ryzyku, jakie niesie ze sobą ta forma dokonywania zakupów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chlipała, P. (2011). Podstawy antropologiczne badania e-konsumentów. Handel Wewnętrzny, część 3, wrzesień–październik, 66–72.
2.Dąbrowska, A., Bylok, F., Janoś-Kresło, M., Ozimek, I. (2015). Kompetencje konsumentów – innowacyjne zachowania, zrównoważona konsumpcja. Warszawa: PWE.
3.Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M. (2010). Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Warszawa: Difin.
4.Eurostat. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/File:Use_of_ICTs_and_use_of_online_services,_2011%E2%80%9313 (14.11.2015).
5.Frąckiewicz, E. (2010). Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w marketingu przedsiębiorstw na rynku sieciowych powiązań. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
6.GUS (2014). Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014. Warszawa.
7.Jaciow, M., Kolny, B., Maciejewski, G., Mikołajczyk, B., Wolny, R. (2015). Services in Europe – Diagnosis and Development Perspectives. Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
8.Jaciow, M., Wolny, R., Stolecka-Makowska, A. (2013). E-konsument w Europie. Komparatywna analiza zachowań. Gliwice: Helion.
9.Kędzior, Z. (red.). (2005). Badania rynku – metody, zastosowania. Warszawa: PWE.
10.Kucharska, B., Kucia, M, Maciejewski, G., Malinowska, M., Stolecka-Makowska, A. (2015). The Retail Trade in Europe – Diagnosis and Future Perspectives. Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
11.Maciejewski, G. (2011). Ryzyko konsumenta w Internecie. Handel Wewnętrzny, część 3, wrzesień–październik, 87–95.
12.Mącik, R. (2011). Przedmowa. W: R. Mącik (red.), Wpływ technologii Informacyjnych i komunikacyjnych na zachowania konsumentów – studium empiryczne (s. 7). Lublin: Wyd. Naukowe UMCS.
13.Mącik, R. (2013). Technologie informacyjne i komunikacyjne jako moderator procesów podejmowania decyzji zakupowych przez konsumentów. Lublin: Wyd. Naukowe UMCS.
14.Sobocińska, M. (2009). Wpływ Internetu na procesy decyzyjne konsumentów. W: A. Dąbrowska, I. Ozimek (red.), Konsument w europejskiej przestrzeni (s. 25–30). Warszawa: IBRKK.
15.Tkaczyk, J. (2013). Trendy konsumenckie i ich implikacje marketingowe. Handel Wewnętrzny, maj–czerwiec, 132.