Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/3-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/3 2017
Uwarunkowania dyfuzji innowacji w sektorze MŚP

Autorzy: Monika Spychalska-Wojtkiewicz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: innowacje dyfuzja sektor MŚP konkurencyjność modele wspieranie dyfuzji
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (33-44)
Klasyfikacja JEL: M20 M29 M31 M39
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Dyfuzja innowacji może przebiegać na wiele sposobów, w zależności od uwarunkowań rynkowych czy przyjętego przez podmiot MŚP modelu. W celu skutecznej partycypacji przedsiębiorstw MŚP w tym procesie w artykule wskazano na różne ujęcia procesu dyfuzji oraz na ich katalizatory.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bogdanienko, J. (2004). Innowacyjność przedsiębiorstw. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
2.Brzeziński, M. (red.) (2001). Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi. Warszawa: Difin.
3.Głodek, P., Gołębiowski, M. (2006). Vademecum innowacyjnego przedsiębiorcy. Transfer technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa: DjaF.
4.Gomułka, S. (1998). Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego. Warszawa: CASE.
5.GUS (2005). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w sektorze usług w latach 2001–2003 Warszawa: GUS.
6.Jagielski, M. (1993). Innowacje w sferze usług. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria II. Prace Habilitacyjne, 130, 11–13.
7.Janasz, W. (red.) (2004). Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji. Warszawa: Difin.
8.Jasiński, A.H. (2006). Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji. Warszawa: Difin.
9.Karcz, K. (1997). Proces dyfuzji innowacji podejście marketingowe. Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
10.Markiewicz, J. (2007). Uwarunkowania innowacyjności sektora MŚP w województwie zachodniopomorskim ze szczególnym uwzględnieniem działalności instytucji otoczenia biznesu. Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.
11.Markiewicz, J. (2010). Instytucje otoczenia biznesu. Rola w kształtowaniu innowacyjności sektora MŚP na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
12.Niedzielski, P., Rychlik, K. (2005). Innowacje i kreatywność. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
13.OECD (1997). Podręcznik Oslo. Proponowane zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji technologicznych. OECD/EUROSTAT, KBN, Warszawa.
14.Okoń-Horodyńska, E., Pangsy-Kania, S. (2007). Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarki: siły motoryczne i bariery. Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.
15.Penc, J. (1997). Leksykon biznesu. Warszawa: Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „Placet”.
16.Pomykalski, A. (2001). Zarządzanie innowacjami. Globalizacja, konkurencja, technologia informacyjna. Warszawa–Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN.
17.Rogers, E.M. (1995). Diffusion of innovations. New York: The Free Press.
18.Rudolf, T., Fuchs, K., Kossut, N., Workiewicz, M., Wróblewski, J. (2006). Strategie innowacji. Jak planować rozwój przedsiębiorstwa w warunkach niepewności? E-mentor, 5 (17). Pobrano z: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/17/id/371.
19.Smith, D. (2006). Exploring innovation. Berkshire: McGraw-Hill Education.
20.Stawasz, E. (1999). Innowacje a mała firma. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
21.Stawasz, E. (2008). Determinanty działalności innowacyjnej. W: K.B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć (s. 17–41). Warszawa: PARP.
22.Stawasz, E., Niedbalska, G. (2011). Działalność innowacyjna. W: K.B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć (s. 54–56). Warszawa: PARP.
23.Tidd, J. (2006). Innovation Models, Tananka Bussines School. London: Imperial College London.
24.Żuchowski, J. (red.) (2006). Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług. Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej.