Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/2-20
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/2 2018
Stres w miejscu pracy a potencjał pracowników

Autorzy: Marta Młokosiewicz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: stres w miejscu pracy organizacja pracownik przyjazne miejsce pracy
Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (235-247)
Klasyfikacja JEL: M12 M14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Polska należy do krajów o najwyższym w Europie odsetku zestresowanych pracowników. W opracowaniu podjęto próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób destrukcyjny stres w miejscu pracy może niszczyć potencjał zatrudnionych. Dla realizacji tak postawionego celu przyjrzano się istocie stresu związanego z pracą, jego przyczynom i skutkom oraz aktualnej skali zjawiska. Efektem podjętych rozważań są rekomendacje dotyczące tworzenia miejsc pracy przyjaznych zatrudnionym, w których mogą oni podtrzymać i rozwijać tkwiący w nich potencjał. W opracowaniu posłużono się przeglądem literatury przedmiotu oraz dostępnych raportów z badań nad stresem w miejscu pracy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.ADP Polska (2017). The Workforce View in Europe 2017. Pobrane z: https://www.adp. pl/assets/vfs/Family-29/Workforce-View/PL-WorkforceView-WP-2017-VF.pdf (15.02.2018).
2.ADP Polska (2018). The Workforce View in Europe 2018. Pobrane z: www.adp.pl/assets/ vfs/.../Workforce-View-2018/PL/ADP-Workforce-View-2018-PL.pdf (15.02.2018).
3.EU-OSHA (2010). European survey of enterprises on new and emerging risks: managing safety and health at work. European Agency for Safety and Health at Work. European Communities, Luxembourg. Pobrane z: https://osha.europa.eu/en/publications/reports/esener1_osh_management (15.02.2018).
4.EU-OSHA (2013). European Opinion Poll on Occupational Safety and Health. European Agency for Safety and Health at Work. Pobrane z: https://osha.europa.eu/pl/surveys-and-statistics-osh/european-opinion-polls-safety-and-health-work/european-opinion-poll-occupational-safety-and-health-2013 (15.02.2018).
5.EU-OSHA (2014). Calculating the cost of work-related stress and psychosocial risks. European Agency for Safety and Health at Work. Pobrane z: https://osha.europa.eu/en/ publications/literature_reviews/calculating-the-cost-of-work-related-stress-and-psychosocial-risks/view (15.02.2018).
6.Gólcz M, (2012). Stres w pracy. Poradnik dla pracodawcy. Warszawa: Państwowa Inspekcja Pracy, Główny Inspektorat Pracy.
7.Koalicja Bezpieczni w Pracy (2016). Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2016. Raport z badania opinii pracowników fizycznych oraz umysłowo fizycznych. Pobrane z: http:// bezpieczniwpracy.pl/wp-content/uploads/2016/11/Raport-Bezpieczeństwo-Pracy-w-Polsce-2016.pdf (15.02.2018).
8.MOP (2016). Stres w miejscu pracy: wspólne wyzwanie. Pobrane z: https://www.ciop.pl/ CIOPPortalWAR/file/77235/MOP16FragRaportu.pdf (15.02.2018).
9.OPZZ (2013). Raport Poznaj swoje prawa w pracy – wsparcie kompetencyjne działaczy OPZZ oraz pracowników. Warszawa: OPZZ. Pobrane z: www.opzz.org.pl/assets/.../ wyniki-ankiety-dotyczacej-stresu-w-miejscu-pracy.pdf (15.02.2018).
10.Ostrowska, M., Michcik, A. (2014). Stres w pracy – objawy, konsekwencje, przeciwdziałanie. Bezpieczeństwo Pracy, 5, 12–15.
11.Pocztowski, A. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
12.Praca.Interia.pl (2015). Ponad 53 proc. pracowników w Polsce narażona na stres w pracy. Pobrane z: http://praca.interia.pl/news-ponad-53-proc-pracownikow-w-polsce-narazona-na-stres-w-pracy,nId,1916984#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_ campaign=chrome (16.06.2018).
13.Rosa, H. (2013). Acceleration at work. 16th Conference of the European Association of Work and Organisational Psychology, Imagine the future world: how do we want to work tomorrow? 22–25 May, Münster, Germany.
14.Selye, H. (1977). Stres okiełznany. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. Szymczak, M. (red.) (1981). Słownik języka polskiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
15.WHO (2009). Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym: ramowe podejście europejskie. Wskazania dla pracodawców i reprezentantów pracowników. Warszawa: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.
16.WUP (2012). Teczka informacyjna. Poradź sobie ze stresem. Warszawa: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.
17.Żołnierczyk-Zreda, D. (2015). Jak radzić sobie ze stresem zawodowym – trening oparty na uważności. Warszawa: ZUS.