Search

Result: Found records: 109 (record limit: 100, number of pages: 2).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. The Barriers to and Directions of Cross-Border Cooperation in the Northern Part of the Polish-German Borderland nr 12 (2016) 2016 Go to
2. Stand und Perspektiven Ausländischer Direktinvestitionen (ADI) in den Wirtschaften Mittelosteuropas nr 12 (2016) 2016 Go to
3. Border Traffic as a Factor in the Development of Border Regions − a Case Study of West Pomeranian Voivodeship nr 12 (2016) 2016 Go to
4. The Problems of Competitiveness of Social Economy Entities in Poland nr 12 (2016) 2016 Go to
5. Comparative Analysis of Means for Financial Support of the Common Agricultural Policy in 2007−2013 as in Relation to 2014−2020 nr 12 (2016) 2016 Go to
6. The European Union Strategy for the Baltic Sea Region and the Level of Competitiveness of the BSR Economies nr 12 (2016) 2016 Go to
7. Socially Responsible Business and Management of Contemporary Organization nr 12 (2016) 2016 Go to
8. The Phenomenon of Greenwashing in Marketing Communication of CSR nr 12 (2016) 2016 Go to
9. Zur Abbildung der Nachhaltigkeit im Rechnungswesen – ein Bezugsrahmen und Operationalisierungsvorschläge für den Mittelstand unter einer sich wandelnden Ethik nr 12 (2016) 2016 Go to
10. CSR and Innovativeness of the Organisation nr 12 (2016) 2016 Go to
11. Infobrokering: an Ethical Challenge in the Knowledge-Based Economy nr 12 (2016) 2016 Go to
12. Die Gewinnmaximierung aus der Sicht der Ethik nr 12 (2016) 2016 Go to
13. Wzrost gospodarczy a możliwości aplikacji zależności przestrzennych – prawo Verdoorna nr 11 (2015) 2015 Go to
14. Skutki globalnego kryzysu finansowego dla rozwoju gospodarczego Danii, Finlandii i Szwecji nr 11 (2015) 2015 Go to
15. Ekonomia dobrobytu. Rachunki narodowe w kontekście pomiaru dobrobytu nr 11 (2015) 2015 Go to
16. Współczesna faza procesu globalizacji a wzrost gospodarczy zgodny z ideą zrównoważonego rozwoju nr 11 (2015) 2015 Go to
17. Sytuacja wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych pracowników w warunkach offshoringu nr 11 (2015) 2015 Go to
18. Umowa o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi – szanse i zagrożenia nr 11 (2015) 2015 Go to
19. Tendencje umiędzynarodowienia polskiej gospodarki nr 11 (2015) 2015 Go to
20. Sytuacja makroekonomiczna państw upadłych i trwałych – analiza porównawcza nr 11 (2015) 2015 Go to
21. Wartość dodana generowana przez podmioty ekonomii społecznej – korzyści ekonomiczne i społeczne nr 11 (2015) 2015 Go to
22. Kapitał ludzki we współczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwami nr 11 (2015) 2015 Go to
23. Wzrost atrakcyjności turystyki wodnej województwa zachodniopomorskiego przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej nr 11 (2015) 2015 Go to
24. Zróżnicowanie regionalnej wydajności pracy w Polsce nr 11 (2015) 2015 Go to
25. Numeryczne reguły fiskalne jako prospektywne narzędzia odnowy finansów publicznych nr 11 (2015) 2015 Go to
26. Corporate governance w polskich spółkach publicznych nr 11 (2015) 2015 Go to
27. Ocena prywatyzacji z różnych punktów widzenia na przykładzie Polski nr 11 (2015) 2015 Go to
28. Założenia koncepcji New Public Management nr 11 (2015) 2015 Go to
29. Model CAPM z ryzykiem płynności na polskim rynku kapitałowym nr 11 (2015) 2015 Go to
30. Ekonomiczna analiza prawa – alternatywa dla głównego nurtu ekonomii nr 11 (2015) 2015 Go to
31. Rozwój kapitału relacyjnego poprzez wykorzystanie platform internetowych Web 2.0 nr 11 (2015) 2015 Go to
32. Wydatkowe reguły fiskalne jako instrument dyscyplinujący finanse publiczne nr 11 (2015) 2015 Go to
33. Pomoc sektorowa a zakłócenie wolnej konkurencji na rynku nr 11 (2015) 2015 Go to
34. Neuroekonomia a mózg konsumenta nr 11 (2015) 2015 Go to
35. Ograniczona racjonalność i heurystyki w zachowaniach nabywców nr 11 (2015) 2015 Go to
36. Metody pomiaru wartości kapitału ludzkiego nr 11 (2015) 2015 Go to
37. Społeczna odpowiedzialność biznesu jako strategia prowadzenia działalności polskich przedsiębiorstw nr 11 (2015) 2015 Go to
38. Zmiany na polskim rynku pasażerskich przewozów lotniczych w warunkach globalizacji nr 10 (2015) 2015 Go to
39. Wybrane aspekty funkcjonowania Euroregionu Pomerania nr 10 (2015) 2015 Go to
40. European enlargement as the way for EU to compete in the modern world nr 10 (2015) 2015 Go to
41. Znaczenie polskiej turystyki medycznej i jej pozycja na światowym rynku turystyki medycznej nr 10 (2015) 2015 Go to
42. Analiza i ocena wybranych aspektów świadomości konsumenckiej na przykładzie młodych konsumentów nr 10 (2015) 2015 Go to
43. Wprowadzenie do analizy sektora profesjonalnej niemieckiej ligi piłki nożnej nr 10 (2015) 2015 Go to
44. Tradycyjne i alternatywne mierniki poziomu życia ludności w ujęciu teoretycznym nr 10 (2015) 2015 Go to
45. Czynniki konkurencyjności ekologicznych gospodarstw rolnych w Polsce (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego) nr 10 (2015) 2015 Go to
46. Zamówienia publiczne w kontekście wspierania ekologii w transporcie nr 10 (2015) 2015 Go to
47. Analiza wpływu poziomu wykształcenia na poziom bezrobocia w Polsce i Unii Europejskiej nr 10 (2015) 2015 Go to
48. Polityka infant industry. Mity i fakty na przykładzie wybranych krajów nr 10 (2015) 2015 Go to
49. Psychologiczno-ekonomiczne problemy bezrobocia nr 10 (2015) 2015 Go to
50. Kapitał społeczny i jego rola w rozwoju lokalnym nr 10 (2015) 2015 Go to
51. Corporate Social Responsibility jako zobowiązanie moralne biznesu nr 10 (2015) 2015 Go to
52. Polityka makroostrożnościowa jako nowe wyzwanie banku centralnego nr 11 (2015) 2015 Go to
53. Globalizacja a suwerenność państwa nr 13 (2016) 2016 Go to
54. Etnocentryzm w konsumpcji nr 13 (2016) 2016 Go to
55. Migracje międzynarodowe a globalny problem ubóstwa nr 13 (2016) 2016 Go to
56. Wybrane aspekty procesów globalizacji nr 13 (2016) 2016 Go to
57. Bezzatrudnieniowy charakter wzrostu gospodarczego w Polsce i jej regionach (w latach 1995–2013) nr 13 (2016) 2016 Go to
58. Ewolucja mierników rozwoju społeczno-gospodarczego nr 13 (2016) 2016 Go to
59. Formy zatrudnienia stosowane na współczesnym rynku pracy w Polsce nr 13 (2016) 2016 Go to
60. Aktywna polityka rynku pracy w warunkach niepełnej i asymetrycznej informacji nr 13 (2016) 2016 Go to
61. Wpływ turystyki na zrównoważenie rozwoju sudeckiego przygranicznego obszaru górskiego nr 13 (2016) 2016 Go to
62. Polityka Unii Europejskiej w oddziaływaniu na wielkość i strukturę popytu turystycznego nr 13 (2016) 2016 Go to
63. Rozważania dotyczące genezy maksymy laissez-faire, laissez-passer nr 13 (2016) 2016 Go to
64. Ryzyka wynikające z polityki gospodarczej Polski w latach 2011–2016 – perspektywa inwestora nr 13 (2016) 2016 Go to
65. Samorządność jako wyzwanie dla racjonalizacji współpracy samorządu terytorialnego ze społecznością lokalną na płaszczyźnie finansowej, organizacyjnej i społecznej nr 13 (2016) 2016 Go to
66. Infobrokering services in Poland as an example of professional services in the knowledge-based economy nr 13 (2016) 2016 Go to
67. Neuroekonomia a problemy etyczne nr 13 (2016) 2016 Go to
68. Etyka w zawodzie doradcy finansowego nr 13 (2016) 2016 Go to
69. Czy Creating Shared Value może zastąpić społeczną odpowiedzialność biznesu? Wprowadzenie do tematyki i porównanie nr 13 (2016) 2016 Go to
70. The Impact of Global Financial Crisis on the level of non-performing loans in commercial banks in Kosovo nr 14 (2017) 2017 Go to
71. Households migration as a significant part of the globalization process nr 14 (2017) 2017 Go to
72. Globalization – the theoretical aspect nr 14 (2017) 2017 Go to
73. Why interpersonal communication is important in public administration? nr 14 (2017) 2017 Go to
74. Comparative research of dominant leadership styles in large enterprises in the Republic of Croatia nr 14 (2017) 2017 Go to
75. Comparative analysis of Fiber-to-the-Home market liberalization in the EU: The case of Denmark, Sweden and the Netherlands nr 14 (2017) 2017 Go to
76. International response to Russian aggression against Ukraine nr 14 (2017) 2017 Go to
77. Economical aspects of reorganization of rail transport in Poland nr 14 (2017) 2017 Go to
78. Information ethics in the perspective of the knowledge-based economy nr 14 (2017) 2017 Go to
79. Schwerpunkte und Unterschiede bei CSR-Regelwerken. Eine Analyse bekannter Leitlinien zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren nr 14 (2017) 2017 Go to
80. Book Review Angel Berges, Mauro F. Guillén, Juan Pedro Moreno, Emilio Ontiveros, A New Era in Banking. The Landscape After the Battle, Bibliomotion, Brookline 2014, 186 pages nr 14 (2017) 2017 Go to
81. Integracja walutowa jako determinanta synchronizacji cykli koniunkturalnych w strefie euro nr 15 (2017) 2017 Go to
82. Powiernictwo – interdyscyplinarnie ujęty przyczynek do nowej teorii usług nr 15 (2017) 2017 Go to
83. Bezwarunkowy dochód podstawowy a negatywny podatek dochodowy – alternatywne metody likwidacji „pułapki prekarności” nr 15 (2017) 2017 Go to
84. Nakłady na badania i rozwój w krajach Unii Europejskiej – analiza porównawcza nr 15 (2017) 2017 Go to
85. Ekonomiczne i instytucjonalne metody przeciwdziałania korupcji nr 15 (2017) 2017 Go to
86. Copyright trolling a problem egzekwowania praw autorskich w erze Internetu nr 15 (2017) 2017 Go to
87. Globalizacja a środowiskowe uwarunkowania jakości życia nr 16 (2018) 2018 Go to
88. Polityka migracyjna a ekonomiczne znaczenie imigracji i emigracji w opinii ekspertów nr 16 (2018) 2018 Go to
89. Ekonomiczne determinanty atrakcyjności inwestycyjnej w tle ograniczeń budżetowych nr 16 (2018) 2018 Go to
90. Znaczenie fiskalne podatku od gier w Polsce na tle wybranych państw europejskich nr 16 (2018) 2018 Go to
91. Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w teoriach ekonomicznych oraz ich wpływ na gospodarkę Polski nr 16 (2018) 2018 Go to
92. Wprowadzenie do analizy sektora polskich przedsiębiorstw piłkarskich nr 16 (2018) 2018 Go to
93. Determinanty rozwoju transportu lotniczego w uwarunkowaniach globalizacji gospodarki nr 17 (2018) 2018 Go to
94. Supply on infobrokering services market in Poland in view of empirical studies nr 17 (2018) 2018 Go to
95. Ryzyko walutowe w działalności biur podróży we współczesnej gospodarce nr 17 (2018) 2018 Go to
96. Program rewitalizacji narzędziem zarządzania rozwojem lokalnym obszaru przygranicznego na przykładzie gminy Cedynia nr 17 (2018) 2018 Go to
97. Etyka w biznesie a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw nr 17 (2018) 2018 Go to
98. Wpływ prasy, radia, telewizji i internetu na współczesne zachowania nabywcze nr 18 (2018) 2018 Go to
99. Efektywność przedsiębiorstwa w teorii ekonomii – która z definicji najlepiej oddaje istotę zagadnienia? nr 18 (2018) 2018 Go to
100. Determinanty rozwoju przedsiębiorstw sektora MSP nr 18 (2018) 2018 Go to
Page