Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 43/2 2016

Year of publication:2016
# Title Page range Authors Actions
1.

POSTAWY SAMORZĄDOWCÓW WOBEC DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO


(Local government representatives attitude to marketing activities on the example of Kujawsko-Pomorskie Voivodship)
10 (7-16) Krzysztof Andruszkiewicz, Maciej Schulz More
2.

FUNKCJONALNOŚĆ PARTYCYPACYJNEGO MECHANIZMU CENOWEGO PAY WHAT YOU WANT


(Functionality of participative price mechanism – pay what you want)
12 (17-28) Ilona Bondos More
3.

FUNKCJONOWANIE EKONOMICZNEGO UNIWERSYTETUDZIECIĘCEGO W KONTEKŚCIE KSZTAŁTOWANIA ŚWIADOMOŚCI EKONOMICZNEJ I ZACHOWAŃ PRZEDSIĘBIORCZYCH POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA


(The functioning of children’s university of economics in the context of building of the economic awareness and entrepreneurial behavior of polish society)
12 (29-40) Iwona Czerska More
4.

WYMIARY DOŚWIADCZEŃ W USŁUDZE EDUKACYJNEJ W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM


(Experiential dimensions in educational services in higher education)
12 (41-52) Katarzyna Dziewanowska More
5.

SREBRNY MARKETING A SPOŁECZNA ODOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW


(Silver marketing vs. Corporate social responsibility)
10 (53-62) Ewa Frąckiewicz More
6.

RAPORTY SPOŁECZNE JAKO INSTRUMENT BUDOWANIA WIZERUNKU FIRMY SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNEJ


(Social reports as an instrument to build the image of a socially responsible enterprise)
10 (63-72) Urszula Gołaszewska- Kaczan More
7.

CENA JAKO DETERMINANTA POZIOMU ŻYCIA. ZMIANY CEN DÓBR I USŁUG KONSUMPCYJNYCH W POLSCE I UE W LATACH 2004–2014


(Price as a determinant of standard of living. The changes of the price of consumer goods and services in Poland and EU in the years 2004–2014)
12 (73-84) Urszula Grzega More
8.

WIRTUALIZACJA ZACHOWAŃ KONSUMENTÓWNA RYNKU TURYSTYCZNYM JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY W PODEJMOWANIU DECYZJI MARKETINGOWYCH


(Virtualization of consumer behavior on tourism market as the source of knowledge in making marketing decisions)
10 (85-94) Daria Elżbieta Jaremen, Izabela Michalska- Dudek, Andrzej Rapacz More
9.

MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA ZAANGAŻOWANIA KONSUMENTÓW WOBEC MARKI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH ZA POMOCĄ HUMORU


(Building brand engagement in social media by means of humor)
10 (95-104) Małgorzata Karpińska-Krakowiak More
10.

ZAANGAŻOWANIE KLIENTA (CE) W SEKTORZE DÓBR ZAAWANSOWANYCH TECHNICZNIE ORAZ SEKTORZE BANKOWYM


(Customer engagement in high-tech goods sector and retail banks sector)
10 (105-114) Małgorzata Kieżel, Joanna Wiechoczek More
11.

M-KONSUMENTJAKO SEGMENT RYNKU ZYSKUJĄCY NA ZNACZENIU


(M-consumer as market segment gaining in importance)
12 (115-126) Magdalena Kowalska More
12.

STRATEGIA ADAPTACYJNE ORGANIZACJI A POZIOMY KONKUROWANIA - KONSTRUKT TEORETYCZNY


(Adaptive strategies of the organization and its levels of competing – theoretical construct)
10 (127-136) Robert Kozielski More
13.

CAUSE-RELATED MARKETING – WPŁYW TYPU PRODUKTUI STOPNIA DOPASOWANIA SPRAWY SPOŁECZNEJ DO PRODUKTU NA INTENCJE ZAKUPOWE


(Cause-related marketing − influence of the product type and product-cause fit on purchase intentions)
10 (137-146) Wojciech Kozłowski More
14.

WSZECHKANAŁOWA STRATEGIA MARKETINGOWA – OMNICHANNEL


(Omnichannel marketing strateg)
10 (147-156) Alicja Krzepicka, Jolanta Tarapata More
15.

KSZTAŁTOWANIE TURYSTYCZNEGO WIZERUNKU REGIONU POPRZEZ DZIAŁANIA PROMOCYJNE – DOŚWIADCZENIA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO


(Shaping of the tourist image of a region through promotional activities – experience of Lubelskie province)
10 (157-166) Marzena Lemanowicz More
16.

KONSUMPCJA KOLABORATYWNA A ROZWÓJ GOSPODARCZY– PERSPEKTYWA MAKRO I PERSPEKTYWA PRZEDSIEBIORSTWA


(Collaborative consumption and economic development – a macro and enterprise perspective)
10 (167-176) Agnieszka Małecka More
17.

CROWDSOURCING I CROWDFUNDING W KREOWANIU INNOWACJI W KONSUMPCJI


(Crowdsourcing and crowdfunding in creating innovation in consumption)
12 (177-188) Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska More
18.

NOWE MODELE KONKUROWANIA NA RYNKU FARMACEUTYCZNYM NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU PGT HEALTHCARE


(New models of competing on the pharmaceutical market based on the PGT Healthcare Project)
10 (189-198) Maciej Mikucki More
19.

E-REKLAMA I MARKETINGOWE WYKORZYSTANIE WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH – PRZEGLĄD ISTNIEJĄCYCH FORM I POJĘĆ


(E-advertising and search engine marketing – an analysis of existing forms and terms)
10 (199-208) Barbara Mróz-Gorgoń, Grzegorz Szymański More
20.

ORGANIZACJA A WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI – ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W ORGANIZACJI NA PRZYKŁADZIE PGT HEALTHCARE


(Organization and future challanges – knowledge management based on the PGT Healtcare Project)
10 (209-218) Michał Nitka More
21.

ZAANGAŻOWANIE KONSUMENTÓW W ROZWÓJ MAREK POPRZEZ DZIAŁANIA CROWDSOURCINGOWE NA RYNKU ŻYWNOŚCI


(Consumers participation in brand development through crowdsourcing in the food market)
10 (219-228) Natalia Przeździecka-Czyżewska, Julita Szlachciuk, Irena Ozimek More
22.

CZYNNIKI SUKCESU PARTNERSTWA POMIĘDZY PRZEDSIĘBIORSTWEM A ORGANIZACJA POZARZĄDOWĄ


(Success factors of partnerships between business and non-governmental organizations)
10 (229-238) Edyta Rudawska, Marta Bloch More
23.

POMIAR ZAUFANIA WEWNĘTRZNEGO W ORGANIZACJI


(Measurement of trust internal organization)
10 (239-248) Adam Rudzewicz More
24.

POSTRZEGANIE DZIAŁAŃ MARKETINGU SENSORYCZNEGO W PLACÓWKACH HANDLOWYCH PRZEZ MŁODYCH KONSUMENTÓW


(Perception of actions sensory marketing at retail locations by young consumers)
12 (249-260) Agnieszka Rybowska More
25.

NOWE TEDNDENCJE W ZACHOWANIACH KONSUMENTÓW – PERSPEKTYWA MARKETINGOWA


(New trends in consumer behavior – perspective of marketing)
8 (261-268) Magdalena Rzemieniak More
26.

CROWDSOURCING JAKO FORMA WDRAŻANIA INNOWACJI W ŚRODOWISKU INTERNETOWYM


(Crowdsourcing as a form of the innovation’s implementation online)
10 (269-278) Katarzyna Sanak- kosmowska More
27.

SZANSE I BARIERY WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ PRZYGRANICZNYCH REGIONÓW POLSKI I UKRAINY Z PERSPEKTYWY WYBRANYCH INSTYTUCJI DIALOGU SPOŁECZNEGO


(Opportiunities and barriers to cross-border economic cooperation of Polish and Ukrainian regions from the perspective of selected institutions of social dialoguep)
14 (279-292) Stanisław Skowron, Łukasz Skowron, Marcin Gąsior More
28.

WSPÓŁTWORZENIE WARTOŚCI W USŁUGACH PUBLICZNYCH Z PERSPEKTYWY LOGIKI DOMINACJI USŁUGOWEJ


(Value co-creation in public services from the perspective of service dominant logic)
12 (293-304) Jadwiga Stobiecka More
29.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZEZ ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W EKOSYSTEMIE INTERESARIUSZY NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘPBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH


(Sustainable development through knowledge management in the ecosystem of partners, on the example of municipal services company)
12 (305-316) Izabela Sztangret More
30.

NABYWCA DIGITALNY A SKUTECZNE DZIAŁANIA MARKETINGOWE- WYBRANE ASPEKTY


(Digital purchaser and effective marketing activities. Selected aspects)
10 (317-326) Beata Tarczydło More
31.

UWARUNKOWANIA POSTAW KLIENTÓW WOBEC USŁUGI- PODEJŚCIE ORGANIZACJI A KLIENTOCENTRYCZNOŚĆ


(Determinants of customer attitudes towards the service – organizations’ approach and the customer-centricity)
10 (327-336) Wojciech Trzebiński More
32.

NOWE SPOSOBY KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W HANDLU DETALICZNYM ŻYWNOŚCIĄ


(New ways of marketing communication in food retailing)
10 (337-346) Agnieszka Tul- Krzyszczuk, Monika Świątkowska, Maria Jeznach, Agata Przybyła More
33.

WYKORZYSTANIE KONCEPCJI MARKETINGU DOŚWIADCZEŃ W TWORZENIU WARTOŚCI DODANEJ NA RYNKU IMPREZ MASOWYCH


(The usage of the experiential marketing concept in creating a value added in the mass events market)
12 (347-358) Zygmunt Waśkowski More
34.

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z NABYWCAMI USŁUG SPORTOWO-REKREACYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW GIER I GRYWALIZACJI


(The management of relations with the purchasers of sport-leisure services with using the elements of games and gamification)
12 (359-370) Agnieszka Widawska-Stanisz More
35.

POMIAR ZAANGAŻOWANIA WOBEC MARKI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH – UJĘCIE MODELOWE


(Involvement towards brand in social media – model’s approach)
10 (371-380) Olgierd Witczak More
36.

MOŻLIWOŚĆ WŁĄCZANIA SIĘ PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA MŚP W GLOBALNE ŁAŃCUCHY WARTOŚCI KORPORACJI TRANSNARODOWYCH


(The possibility of integrating SME’s into Global Value Chains orchestrated by transnational corporations (TNC’s))
12 (381-392) Jolanta Witek, Marzena Frankowska More
37.

SKUTECZNOŚĆ CONTENT MARKETINGU W KOMUNIKACJI Z MŁODYM KONSUMENTEM


(The effectiveness of content marketing in the communications with young consumers)
14 (393-406) Joanna Wyrwisz More
38.

REKONSTRUKCJA PARADYGMATU ZACHOWAŃ FIRM ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI ŻYWIENIOWE WOBEC KONSUMENTÓW


(The reconstruction of the paradigm of the behaviour of the companies providing food services to consumers)
10 (407-416) Romuald Zabrocki More
39.

JAKOŚĆ ŻYCIA PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENT KOMUNIKATU WIZERUNKOWEGO NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI


(Quality of workers life as part of reputational organization message)
10 (417-426) Magdalena Zalewska-Turzyńska More