Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/3-06
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/3 2016
ZACHOWANIA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z DZIECKIEM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NA RYNKU USŁUG FINANSOWYCH NA TLE ZASOBNOŚCI POLSKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH

Autorzy: Anna Dąbrowska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Mirosław Janoś- Kresło
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: gospodarstwa domowe z dzieckiem z niepełnosprawnością oszczędności pożyczki i kredyty
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:14 (65-78)
Klasyfikacja JEL: D12 D14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Polskie gospodarstwa domowe, w tym rodziny z dzieckiem/dziećmi z niepełnosprawnością, aczkolwiek nie wszystkie, są aktywnymi uczestnikami rynku usług finansowych. Celem artykułu było zaprezentowanie wyników badania ilościowego zrealizowanego w I kwartale 2015 roku na potrzeby projektu pod tytułem „Zachowania przedsiębiorcze i konsumpcyjne w rodzinach opiekujących się dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością” odnoszących się do korzystania z usług finansowych – posiadanych oszczędności, korzystania z pożyczek i kredytów oraz celów ich przeznaczenia. W artykule wykorzystano także wyniki badania zrealizowanego przez NBP we współpracy z GUS w 2014 roku, dotyczącego zasobności polskich gospodarstw domowych, ich aktywów rzeczowych i finansowych oraz pasywów-kredytów, traktując je jako tło dla poruszonej problematyki.

Bibliografia

1.BIK prognozuje rok kredytowy 2016. Pobrane z: https://www.bik.pl/informacje-prasowe/-/article/2016-02-25-bik-prognozuje-rok-kredytowy-2016 (10.03.2016).
2.Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M. (2012). Ochrona konsumentów na rynku usług bankowych i telekomunikacyjnych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
3.Dobosiewicz, Z., Marton-Godoś, K. (2005). Podstawy bankowości z zadaniami. Warszawa: PWN.
4.http://www.polskieradio.pl/42/3146/Artykul/1587196,Rekordowa-ilosc-kredytowkonsumpcyjnych-w-2015-r (10.03.2016).
5.Ilu Polaków stać na to, żeby oszczędzać? Pobrane z; http://biznes.onet.pl/wiadomosci/finanse/ilu-polakow-stac-na-to-by-oszczedzac/2kn3p7 (20.03.2016).
6.Iwanicz-Drozdowska, M., Nowak, A., Kitala, R. (2009). Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysokorozwiniętych. Raport z badań. Warszawa: SGH.
7.Janoś-Kresło, M., Komorowska, O., Skalska, T., Słaby, T. (2016). Zachowania przedsiębiorcze i konsumpcyjne w rodzinach opiekujących się dziećmi z niepełnosprawnością. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
8.Rośnie liczba samochodów. Średnio więcej niż w Europie. Pobrane z: http://tvn24bis.pl/wiadomosci-gospodarcze,71/rosnie-liczba-samochodow-srednio-wiecej-niz-weuropie,438519.html (8.03.2016).
9.Ustawa z 12.05.2011 o kredycie konsumenckim. Dz.U. nr 126, poz. 715, z późń zm.
10.Zachowania przedsiębiorcze i konsumpcyjne w rodzinach opiekujących się dziećmi z niepełnosprawnością (2015). Raport z badania ilościowego, ABM dla Zakładu Badań Zachowań Konsumentów w Instytucie Zarządzania SGH.
11.Zalewska, M. (red.). (2013). Bankowość. Warszawa: C.H. Beck.
12.Zasobność gospodarstw domowych w Polsce, Raport z badania pilotażowego 2014 r. (2015). Warszawa: Narodowy Bank Polski, Departament Stabilności Finansowej.