Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2019.55-24
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 55 2019
Istota i znaczenie kreatywności dla studentów kierunku zarządzanie

Autorzy: Joanna Ziomek ORCID
Politechnika Poznańska

Michał Trziszka
Politechnika Poznańska

Roman Tylżanowski ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: kreatywność postawy twórcze twórczość innowacje studenci milenialsi cloud computing
Rok wydania:2019
Liczba stron:10 (271-280)
Klasyfikacja JEL: O15 O30 M15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Studenci kierunków zarządzania są potencjalnymi kandydatami na przyszłych menedże- rów w firmach, nie tylko polskich. Stanowią tzw. generację „Zet”. W dynamizującym się społeczeństwie zmianom ulegają również kompetencje niezbędne w przedsiębiorstwach, a jedną z kluczowych ról odgrywa obecnie kreatywność. Kreatywność powinna być dla przyszłych menedżerów jedną z najważniejszych kompetencji. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie zależności pomiędzy postawami twórczymi a kreatywnością studentów kierunków zarządzania na polskich uczelniach. Ponadto celem artykułu jest również próba odpowiedzi na pytanie, czy pojawiające się nowe narzędzia mogą być wykorzystywane do badań kreatywności. W artykule posłużono się kwestionariuszem KANH oraz ćwiczeniami na zestawach SMART by LEGO EDUCATION®. Wyniki kwestionariusza odnoszącego się do postaw twórczych mają swoje przełożenie na wyniki badań przeprowadzonych z wykorzystaniem narzędzia z zestawami SMART by LEGO EDUCTION®. Przypuszcza się że postawy twórcze mogą mieć istotny wpływ na kształtowanie ścieżki zawodowej absolwentów kierunków menedżerskich.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Badzińska, E. (2011). Konkurowanie przedsiębiorstw w segmencie młodych konsumentów. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
2.Bartkowiak, G., Krugiełka, A. (2012). Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze zatrudnienia. Gniezno: Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium.
3.Czernichowska, K. (2015). Praca w Google. Etat dostaną tylko wybrańcy. Pobrano z: http:// www.regiopraca.pl/portal/rynek-pracy/miejsca-pracy/praca
4.w-google-etat-dostana- -tylko-wybrancy (2.10.2018).
5.ERP24.pl (2018). 5 kluczowych systemów Big Data na świecie. Pobrano z: http://www.erp24. pl/rynek-it-swiat/5-kluczowych-systemow-big-data-na
6.swiecie.html (15.10.2018).
7.Green, A. (2004). Kreatywność w public relations. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
8.Haponiuk, M. (2013). X, Y, Z: sztafeta pokoleń na rynku pracy. Pobrano z: http://www.in-stytutobywatelski.pl/16154/blogi/co-z-ta-praca/xyz-sztafeta
9.pokolen-na-rynku-pracy (15.01.2019).
10.IPMA (2018). Przewodnik IPMA-Student: Wymagania Kompetencyjne. Pobrano z: https://ipma-student.pl/mod/book/view.php?id=44&chapterid=71
11.(12.10.2018).
12.Nalaskowski, A. (1994). Przeciwko edukacji sentymentalnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
13.Nęcka, E. (2002). Psychologia twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
14.Popek, S. (2000). Kwestionariusz twórczego zachowania KANH. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
15.Repetowski, R. (2008). Rola innowacji w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przemysłowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu, 10, 173–187.
16.Solska, J. (2009). Raport: Pokolenie Y na rynku pracy. Pobrano z: http://www.polityka.pl/ty-godnikpolityka/rynek/270628,1,raport-pokolenie-y-na-rynku
17.pracy.read (15.01.2019).
18.Trziszka, M. (2017). Identyfikacja atutów zastosowania przetwarzania w chmurze przez małe firmy. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja
19.i Zarządzanie, 74, 259–269.
20.Uchwała (2013). Uchwała nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia
21.Fala Nowoczesności, Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej.
22.Ziomek, J. (2013). Studenci Politechniki Poznańskiej jako potencjalni klienci szkoleń w formule distance learning. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
23.Szczecińskiego, 763. Ekonomiczne Problemy Usług, 105, 691–700.