Search

Result: Found records: 203 (record limit: 100, number of pages: 3).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Commercial aspect of sport events
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Go to
2. An application of the corporate company models for social enterprise (with special emphasis on Polish conditions)
(European Journal of Service Management)
Vol. 15, 1/2015 2015 Go to
3. Błędy w zastosowaniach BPMN w różnych aspektach zarządzania procesami biznesowym
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
4. Mobilność, interaktywność i zaangażowanie użytkowników jako wyzwania współczesnej komunikacji w biznesi
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
5. Kluczowe trendy dla budowania biznesu w branży big data
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Go to
6. The Concept of the Tourism Enterprise Innovation Analysis
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Go to
7. Marketing a koncepcja biznesowa
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 850 PZFiM nr 37 2015 Go to
8. Determinanty skutecznych negocjacji biznesowych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Go to
9. Relacje między uczestnikami łańcucha dostaw żywności – ocena stanu i działań podejmowanych dla ograniczania nieuczciwych praktyk handlowych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Go to
10. Rynek przemysłu spotkań a ewolucja wizerunku miasta na przykładzie Krakowa
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
11. Percepcja faktów w ekonomii głównego nurtu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
12. Modele biznesowe banków – wyzwania XXI wieku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
13. Atraktory okresowe, quasi-okresowe i chaotyczne w nieliniowym modelu Hicksa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
14. Czynniki determinujące obsługę klienta w przedsiębiorstwach rodzinnych – wyniki badań
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
15. Big data koniecznością współczesnego marketingu
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
16. Koncepcja zastosowania organizacji wirtualnej w identyfikacji modelu biznesu
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
17. Funkcjonowanie giełd elektronicznych w branży logistycznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
18. Działanie 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka a miejsce Polski w międzynarodowym rankingu e-biznesu
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
19. Dysproporcje w korzystaniu z rozwiązań e-biznesowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa krajów UE-27
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
20. The Phenomenon of Greenwashing in Marketing Communication of CSR
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Go to
21. Koncepcja zarządzania internacjonalizacją małych i średnich przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
22. Etyka w kształtowaniu długofalowej koncepcji biznesowej przedsiębiorstwa
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
23. Zalety i wady amerykańskiej spółki typu S z perspektywy małego przedsiębiorstwa
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
24. Jak utworzyć firmę i przetrwać na rynku?
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
25. Rola i znaczenie organizacji wspierania biznesu w transgranicznym współdziałaniu gospodarczym MSP
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
26. Determinanty w strategii funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w procesie sukcesji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
27. O mniej lub bardziej słodkim cukrze, czyli kilka uwag o odpowiedzialności społecznej firm rodzinnych i przedsiębiorstw społecznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
28. Wybrane czynniki sukcesu przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
29. Insurance for small and medium business in Russia
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
30. Innowacyjność polskich przedsiębiorstw rodzinnych w świetle dotychczasowych badań oraz wybranych studiów przypadku
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
31. Jakość portfela kredytowego przedsiębiorstw rodzinnych na przykładzie wybranych banków spółdzielczych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
32. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako potencjalne źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
33. Użyteczność systemów klasy Business Process Management (BPMS) dla firm sektora MSP
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
34. Obowiązki przedsiębiorstw wobec instytucji administracji publicznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
35. Rola doradztwa gospodarczego w zarządzaniu w mikroprzedsiębiorstwach
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
36. Uczelniany scouting wiedzy jako element systemu komercjalizacji wiedzy w ramach uczelni wyższej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
37. Źródła, ograniczenia i efekty aktywności innowacyjnej a instytucje wsparcia biznesu w małych innowacyjnych firmach w regionie dolnośląskim w latach 2010–2012
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
38. Wprowadzenie do analizy sektora profesjonalnej niemieckiej ligi piłki nożnej
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 10 (2015) 2015 Go to
39. Corporate Social Responsibility jako zobowiązanie moralne biznesu
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 10 (2015) 2015 Go to
40. ROLA DORADZTWA GOSPODARCZEGO W TWORZENIU WIEDZY I STRATEGII ROZWOjU W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWACH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
41. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I JEJ DETERMINANTY W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
42. ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEjSKIEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
43. Strategia wzrostu wartości rynkowej organizacji sieciowej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
44. Znaczenie działań promocyjnych i marketingowych dla efektywnego funkcjonowania i rozwoju klastrów rolno-spożywczych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
45. Eksploracja procesów biznesowych – trend w perspektywie rozwoju gospodarki
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
46. Wykorzystanie metody AHP w identyfikacji preferencji decydentów firm odno-śnie modeli biznesu – wnioski z badań
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
47. NOWE MODELE KONKUROWANIA NA RYNKU FARMACEUTYCZNYM NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU PGT HEALTHCARE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
48. Society awareness, competition and cooperation with business as determinants of marketing management in non-governmental organizations
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
49. Biznes versus społeczeństwo w epoce globalizacji
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
50. Rola marketingu w budowie start-upu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
51. Zmiany w regulacji odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej dotyczące sprzedaży między profesjonalistami
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2016 (13) 2016 Go to
52. Issues with classification and categorization of accommodation in Poland and in the EU
(European Journal of Service Management)
Vol. 19, 3/2016 2016 Go to
53. Long-haul low-cost air services: revealing key competitive features of airline within airline strategy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 124 2016 2016 Go to
54. WYBRANE ASPEKTY DROBNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Go to
55. The Banking Industry and Digital Innovation: in Search of New Business Models and Channels
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Go to
56. Current state, problems and trends of development of the Bulgarian hotel industry
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Go to
57. Analiza skuteczności prezentacji produktów w systemie sprzedaży B2B na przykładzie dystrybutora artykułów technicznych
(Studia Informatica Pomerania)
nr 41 2016 Go to
58. Wpływ modelu biznesu na przyjęte zasady ujmowania i wyceny wybranych składników sprawozdania finansowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
59. Zysk na okazyjnym nabyciu czy ujemna wartość firmy?
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
60. Wycena przedsiębiorstwa a wycena zasobów niematerialnych w rachunkowości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
61. Circular economy and new ways of doing business in the tourism sector
(European Journal of Service Management)
Vol. 21, 1/2017 2017 Go to
62. Przestrzenne zróżnicowanie bazy noclegowej w województwie wielkopolskim
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
63. Środki wsparcia z Unii Europejskiej a diagnoza potrzeb edukacyjnych i rozwój innowacyjnych form kształcenia dla branży turystycznej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
64. Instytucjonalne przesłanki istnienia Convention Bureau
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
65. Wybrane rozwiązania technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywane w obsłudze turystyki biznesowej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
66. Przegląd typologii przedsiębiorstw rodzinnych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
67. Koncentracja geograficzna obiektów spotkań a rozwój przemysłu wydarzeń w województwie śląskim
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
68. Adaptation of Hotel Establishments for Business Tourism in Poland
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
69. "Business case" activities in aviation. Evidence from research at Katowice Airport
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
70. Trust in effective relationship management on the procurement market
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
71. Rola automatycznych narzędzi fiskalnych w stabilizowaniu koniunktury w Polsce w latach 2000-2014
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
72. Problemy rozwoju przedsiębiorczości rodzinnej na polskiej wsi (przypadek rolniczej gminy Łowicz)
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
73. Instrumenty inżynierii finansowej na polskim rynku funduszy pożyczkowych, poręczeniowych, sieci „aniołów biznesu” i funduszy kapitału zalążkowego – case study PFP
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
74. Existenzgründungen und ihre finanzierungsmöglichkeiten in Deutschland
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
75. Metody finansowego wsparcia przedsiębiorczości kobiet
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
76. Atraktory cykliczne i quasi-okresowe w modelu Kaldora z oczekiwaniami
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
77. Zmiany aktywności gospodarczej przedsiębiorstw przewozowych w świetle wyników badania koniunktury w transporcie
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
78. Przegląd koncepcji systemów pomiaru dokonań w przedsiębiorstwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
79. Finansowe determinanty bańki cenowej na rynku mieszkaniowym w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Go to
80. Relacje między innowacyjnością i konkurencyjnością w małych innowacyjnych firmach
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
81. Cechy e-commerce i ich wpływ na pozycję rynkową e-kupującego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
82. Zastosowanie technologii RFID do zarządzania obiegiem dokumentów niejawnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
83. Modele biznesu w internecie w kontekście Sharing Economy i Open Government Data
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
84. Model ryzyka procesów biznesowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
85. Wieloaspektowa metodyka analizy i zarządzania ryzykiem procesów biznesowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
86. Poprawa jakości specyfikacji wymagań za pomocą przykładów
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
87. Zagrożenia typu Distributed Denial of Service jako przykład ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej w internecie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
88. Model biznesu w sprawozdawczości organizacji – ocena ujawnień w sprawozdaniu z działalności
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
89. Rozsądny zysk w modelach biznesu przedsiębiorstw sektorów regulowanych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
90. Wymiary i parametry sytuacji negocjacyjnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
91. Polityka pieniężna w procesie realizacji magicznego trójkąta celów stabilizacji makroekonomicznej w Polsce w latach 2000–2016
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/2 2017 2017 Go to
92. Dynamika nieliniowego modelu cyklu gospodarczego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/2 2017 2017 Go to
93. Cykl koniunkturalny a zmiany na rynku finansowym – ratingi kredytowe
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
94. Current issues in family business management
(European Journal of Service Management)
Vol. 22, 2/2017 2017 Go to
95. Integracja walutowa jako determinanta synchronizacji cykli koniunkturalnych w strefie euro
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 15 (2017) 2017 Go to
96. Dylematy oceny efektywności ekonomicznej i ryzyka biznesowego mikroprzedsiębiorstwa
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
97. Samoocena kompetencji przedsiębiorczych i szacowane prawdopodobieństwo rozpoczęcia działalności gospodarczej a doświadczenia przedsiębiorcze w rodzinie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
98. Model biznesowy – istota kategorii
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Go to
99. Uwarunkowania ekspansji polskich firm typu start-up na rynkach zagranicznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Go to
100. Rola „Militarnej Turystyki Biznesowej” – na Przykładzie aktywności Nato Joint Force Training Center w Bydgoszczy
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
Page