Search

Result: Found records: 598 (record limit: 100, number of pages: 6).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Analysis of the Longest Distances Run by the Best Soccer Players at the FIFA World Cup in Brazil in 2014
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Go to
2. Organizacja fraktalna w gospodarce sieciowej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/1 2015 2015 Go to
3. Formułowanie strategii logistycznych a umiejscowienie punktu rozdziału popytu zależnego i niezależnego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
4. Przedsiębiorstwa high-tech w kreowaniu nowych rozwiązań aplikacji mobilnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
5. Koncepcja zastosowania organizacji wirtualnej w identyfikacji modelu biznesu
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
6. Funkcjonowanie giełd elektronicznych w branży logistycznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
7. Kapitał ludzki i wiedza jako źródło sukcesu przedsiębiorstw nowej gospodarki
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
8. Teleinformatyczne wspieranie koncepcji funkcjonowania organizacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
9. Aktywność polskich przedsiębiorstw w kanałach mobilnym i społecznym – aspekt marketingowy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
10. Outsourcing call center w działalności przedsiębiorstwa
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
11. Nowoczesne technologie informacyjne w działalności koła łowieckiego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
12. E-commerce w małych i średnich firmach
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
13. Rozwiązania programowe i sprzętowe wspierające procesy wirtualizacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
14. Innowacyjność wdrożeń systemów informatycznych wspomagających zarządzanie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
15. Analiza SWOT rozwiązań w chmurze obliczeniowej dla przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
16. Media społecznościowe jako narzędzie budowania relacji przedsiębiorstwa z klientem
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
17. Wybrane elementy związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
18. Koordynator klastra kluczowym elementem rozwoju innowacyjnych więzi integracyjnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
19. Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych we wspieraniu podstawowych kierunków rozwoju polskich firm ubezpieczeń gospodarczych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
20. Oddziaływanie rynku e-commerce na rynek pocztowy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
21. Dostęp do internetu w gospodarstwach domowych a unowocześnianie konsumpcji w Polsce i UE
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
22. Analiza wybranych segmentów branży elektronicznej rozrywki jako elementów rozwoju przemysłu kreatywnego w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
23. Wymiana wartości niematerialnych w mediach społecznościowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
24. Outsourcing na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
25. Efekty wykorzystania konwergencji mediów społecznych i mobilnych w marketingu. Studium badawcze
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
26. Działanie 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka a miejsce Polski w międzynarodowym rankingu e-biznesu
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
27. Prognoza ilości notyfikacji dotyczących poważnych zagrożeń w systemie RAPEX wobec produktów pochodzących z Chin
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
28. Dysproporcje w korzystaniu z rozwiązań e-biznesowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa krajów UE-27
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
29. Specjalne serwisy internetowe a kształtowanie warunków funkcjonowania osób niepełnosprawnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
30. Wykorzystanie internetu w gospodarstwach domowych w Polsce na tle krajów UE
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
31. Elektroniczne instrumenty płatnicze jako przykład innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozliczeń detalicznych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
32. One-stop government jako kierunek rozwoju administracji publicznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
33. Integracja metodyki PRINCE2 oraz Scrum przy realizacji informatycznych projektów wytwarzania oprogramowania w e-administracji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
34. Zastosowanie zarządzania ryzykiem w przetwarzaniu danych osobowych w systemach informatycznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
35. Elektroniczne rejestry publiczne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
36. Zarządzanie wiedzą w instytucjach szczebla regionalnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
37. Court Technology jako przykład zastosowania ICT w sądownictwie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
38. Elektroniczne systemy zarządzania sprawami jako przykład dobrych praktyk
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
39. Portale administracji publicznej w wybranych krajach UE
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
40. Internet podstawowym narzędziem innowacyjności przedsiębiorstw i administracji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
41. Archiwizacja dokumentów elektronicznych – nowy trend w rozwoju IT
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
42. E-administracja na uczelni w opinii pracowników administracyjnych – przykład Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS)
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
43. Katalogi elektroniczne w zamówieniach publicznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
44. Skalowalność systemów informatycznych w obszarze e-administracji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
45. The importance of governance in business models
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
46. Wpływ transformacji na cyfryzację i wirtualizację polskiej gospodarki
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
47. Kształtowanie kompetencji cyfrowych poprzez uczestnictwo w kursach e-learningowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
48. Determinanty rozwoju e-administracji publicznej w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
49. Wpływ nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych na zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
50. Cyberprzestępczość a rozwój społeczeństwa informacyjnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
51. Organizacja obiektów wiedzy menedżerskiej w systemach nauczania na odległość
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
52. Odmienności kulturowe w międzynarodowych zespołach realizujących projekty informatyczne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
53. Zastosowanie steganografii w sieciach komputerowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
54. Intensyfikacja przestępczości w e-gospodarce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
55. Wykorzystanie robotów w opiece nad osobami starszymi i osobami z niepełnosprawnością a prawa podstawowe
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
56. Cyberprzestępstwa w sieci elektroenergetycznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
57. Cyfryzacja czytelnictwa książek wśród studentów – badanie międzynarodowe
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
58. Rola kapitału społecznego w gospodarce cyfrowej – nowe tendencje rozwojowe
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
59. Metody analizy wydajności systemów operacyjnych w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
60. Ryzyko w modelach rozwoju społeczeństwa informacyjnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
61. Kształtowanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
62. Analiza wykorzystania techniki Responsive Web Design w projektowaniu serwisów www na przykładzie uczelni wyższych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
63. Telefon komórkowy w komunikacji i edukacji śląskich studentów
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
64. Koncepcja zarządzania internacjonalizacją małych i średnich przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
65. Promocja poprawy efektywności energetycznej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
66. Wsparcie internacjonalizacji – programy stymulowania umiędzynarodowienia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
67. Etyka w kształtowaniu długofalowej koncepcji biznesowej przedsiębiorstwa
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
68. Wpływ strategii zarządzania jakością na ocenę efektywności procesów transportowych małych i średnich przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
69. Zalety i wady amerykańskiej spółki typu S z perspektywy małego przedsiębiorstwa
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
70. Internationalisierungsstrategien Polnischer Unternehmen
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
71. Wiek przedsiębiorstwa jako mikroekonomiczna determinanta struktury kapitału w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
72. Wpływ otoczenia instytucjonalnego na małe i średnie przedsiębiorstwa w regionach
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
73. Jak utworzyć firmę i przetrwać na rynku?
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
74. Rola i znaczenie organizacji wspierania biznesu w transgranicznym współdziałaniu gospodarczym MSP
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
75. Determinanty w strategii funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w procesie sukcesji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
76. Srebrna gospodarka szansą rozwoju MSP
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
77. Przedsiębiorczość internetowa w blogosferze
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
78. System edukacji jako czynnik determinujący powstawanie podmiotów gospodarczych sektora MSP
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
79. Wybrane problemy przedsiębiorczości kobiet w Wielkopolsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
80. O mniej lub bardziej słodkim cukrze, czyli kilka uwag o odpowiedzialności społecznej firm rodzinnych i przedsiębiorstw społecznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
81. Jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej jako jednostki mikro
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
82. Wybrane czynniki sukcesu przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
83. Czynniki determinujące wartość produkcji roślinnej gospodarstw rolnych w regionie Pomorza środkowego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
84. Obraz przedsiębiorczości w Polsce w badaniach GEM
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
85. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
86. Ryzyko w mikro i małych przedsiębiorstwach – między szansą a zagrożeniem
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
87. Insurance for small and medium business in Russia
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
88. Ryzyko w opinii mikroprzedsiębiorców – szansa czy zagrożenie?
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
89. Rola działu windykacji w procesie wspomagania zarządzania ryzykiem kredytu kupieckiego w przedsiębiorstwie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
90. Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw uczestniczących w rynku zamówień publicznych w świetle badań empirycznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
91. Innowacyjny model współpracy uczelnia wyższa–biznes szansą na wzmocnienie kontaktów przedsiębiorców z sektorem nauki
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
92. Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
93. Zarządzanie innowacjami w małych i dużych przedsiębiorstwach (analiza porównawcza)
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
94. Potencjał innowacyjny małych i średnich przedsiębiorstw regionu śląskiego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
95. Zasięg sprzedaży a aktywność innowacyjna sektora MSP w województwie zachodniopomorskim
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
96. Innowacyjność polskich przedsiębiorstw rodzinnych w świetle dotychczasowych badań oraz wybranych studiów przypadku
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
97. Fundusz Kapitału Zalążkowego w finansowaniu innowacyjnych przedsięwzięć
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
98. Niektóre determinanty struktury kapitału w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce – badania empiryczne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
99. Zróżnicowanie kondycji finansowej gospodarstw mlecznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
100. Wartości rekomendowane wskaźników wspomagania finansowego dla przedsiębiorstw z sektora MSP
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
Page