Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 341 (limit rekordów: 100, liczba stron: 4).
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Fundamental Significance of Physical Activity for Seniors’ Health
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Przejdź
2. Comparison of Motor Abilities of Young Children in Poland in the Years 1996 and 2006
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 5, No. 1/2014 2014 Przejdź
3. Regional Strategies for Pro-family Policy in the Care of Rural Child
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 7, No. 3/2014 2014 Przejdź
4. The Study of Health Behaviors of Children as the Basis for the Development of Health Education Programs in Rural Areas
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 4, No. 4/2013 2013 Przejdź
5. Komunikacja Miejska w Koszalinie w latach 1945 - 1989
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Przejdź
6. Obywatelski i samorządowy wymiar polskiej dyplomacji na przykładzie współpracy województwa zachodniopomorskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Przejdź
7. Z dziejów błaznów na Pomorzu: Błazen Hintze (zm. 1599)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Przejdź
8. Zapiska obituarna księcia Eryka I Pomorskiego (1449-1459)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Przejdź
9. Physical Activity as Prevention of Chronic Illnesses in Seniors
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 14, No. 2/2016 2016 Przejdź
10. „Bzik na punkcie mieszkania”, czyli mieszkanie i jego otoczenie w Prusach w latach 1871 – 1918
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Przejdź
11. REPORTAŻ NA POMORZU. REKONESANS
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Przejdź
12. Rozwój żeglarstwa w lewobrzeżnej części Szczecina. Część I. Sekcja Żeglarska KS Świt Skolwin
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Przejdź
13. Dziecko i filozofia. Spór o filozofowanie dzieci
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Przejdź
14. Zapomniany światopogląd tragiczny
(Analiza i Egzystencja)
37 (2017) 2017 Przejdź
15. Eksperymenty myślowe – współczesne kontrowersje
(Analiza i Egzystencja)
37 (2017) 2017 Przejdź
16. Nuda jako wola
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Przejdź
17. Czy sens życia jest tym samym co cel życia?
(Analiza i Egzystencja)
37 (2017) 2017 Przejdź
18. Platonizm w strukturalistycznej refleksji nad czasoprzestrzenią. Próba aplikacji myśli filozoficznej Józefa Życińskiego.
(Analiza i Egzystencja)
39 (2017) 2017 Przejdź
19. O zjawisku alienacji w perspektywie rozwoju teorii krytycznej. Feuerbach - Marks - szkoła frankfurcka
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Przejdź
20. Terminalna sedacja - między opieką paliatywną a eutanazją
(Analiza i Egzystencja)
37 (2017) 2017 Przejdź
21. Wdzięczność w przestrzeni znaków. Dialog z dialogiem Bubera i Levinasa
(Analiza i Egzystencja)
37 (2017) 2017 Przejdź
22. Czym są tak zwane tezy Traktatu? Drabina Wittgensteina
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Przejdź
23. Czy monady mają części? Witkiewicz i jego krytyka mereologii jako ontologii
(Analiza i Egzystencja)
37 (2017) 2017 Przejdź
24. O sprawcy działania i odpowiedzialnym działaniu u Arystotelesa
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Przejdź
25. Granice autonomii etyki. O potrzebie uwzględniania wyników nauk empirycznych w etyce (The limits of ethics autonomy. Ethics takes into account the empirycal data)
(Analiza i Egzystencja)
39 (2017) 2017 Przejdź
26. Kronika sportowa Szczecina za rok 2015
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Przejdź
27. Hermeneutyczna koncepcja podmiotu Martina Heideggera.
(Analiza i Egzystencja)
40 (2017) 2017 Przejdź
28. Czy obiektywne życie jest możliwe? Słów kilka na temat esejów Nathaniela Brandena
(Analiza i Egzystencja)
37 (2017) 2017 Przejdź
29. Ryzyko kosztów i koszty ryzyka
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
30. Mit i mity w filozofii Paula Feyerabenda
(Analiza i Egzystencja)
39 (2017) 2017 Przejdź
31. Zagadnienie uczuć religijnych w kontekście art. 196 Kodeksu karnego
(Analiza i Egzystencja)
40 (2017) 2017 Przejdź
32. Prezentacja procesów kształtujących wynik finansowy uczelni
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
33. Wybór strategii kosztowej w procesie zarządzania kosztami zakładu ubezpieczeń
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
34. Cykle informacyjne w rachunkowości zarządczej restauracji – studium przypadku
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
35. Zakres pojęciowy terminu „informacja niefinansowa” jako źródło zróżnicowania ujawnień niefinansowych przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
36. Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe w ośrodkach wypracowujących korzyści ekonomiczne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
37. Teleologiczne źródła samozobowiązania
(Analiza i Egzystencja)
40 (2017) 2017 Przejdź
38. Wpływ modelu biznesu na przyjęte zasady ujmowania i wyceny wybranych składników sprawozdania finansowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
39. Stosowanie nadrzędnych zasad rachunkowości w Rosji
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
40. Ujęcie funduszu sołeckiego w systemie rachunkowości gminy
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
41. Porównywalność informacji sprawozdawczych w świetle założeń koncepcyjnych MSSF
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
42. Wartość informacyjna wybranych wskaźników oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
43. Dyskusyjne problemy ustalania i wykorzystania ekonomicznej wartości dodanej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
44. Wyzwania i dylematy raportowania zintegrowanego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
45. Wdrożenie jednolitego pliku kontrolnego w praktyce działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
46. Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w aspekcie płynności małych podmiotów z branży budowlanej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
47. Kalkulacja kosztów zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego w jednoetapowym modelu rachunku kosztów działań
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
48. Zysk na okazyjnym nabyciu czy ujemna wartość firmy?
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
49. Strategie społecznie odpowiedzialnego inwestowania w polityce inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
50. Wpływ standardu XBRL na asymetrię informacyjną na rynku kapitałowym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
51. Ujęcie w sprawozdaniu finansowym leasingowanych samolotów – studium przypadku Enter Air SA
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
52. Zróżnicowanie taryf za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
53. Problemy pomiaru efektywności funkcjonowania systemu informacyjnego rachunkowości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
54. Innowacja w zarządzaniu publicznymi uczelniami wyższymi – Kompleksowy System Informacyjny Uniwersytetu Łódzkiego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
55. Analiza kar nałożonych przez KNF na spółki notowane na GPW za nieprawidłowości w zakresie pomiaru utraty wartości aktywów
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
56. Charakterystyka czynników wpływających na wycenę aplikacji mobilnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
57. Projekty badawczo-rozwojowe w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
58. Dokumentowanie operacji gospodarczych w celach podatkowych a dowody księgowe
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
59. Wycena roślinnej produkcji w toku a sprawozdanie finansowe
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
60. Wycena przedsiębiorstwa a wycena zasobów niematerialnych w rachunkowości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
61. Wpływ zasobów finansowych słuchacza na wybór kierunku studiów podyplomowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
62. Raportowanie zintegrowane w badaniach naukowych – analiza bibliometryczna
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
63. Infrastruktura portowa jako przedmiot podatku od nieruchomości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
64. Zmiany ustawy podatku od towarów i usług w 2017 roku i ich wpływ na małe przedsiębiorstwa branży budowlanej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
65. Wizerunek biegłego rewidenta według opinii studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
66. Myśląc z Heideggerem - między właściwością i niewłaściwością egzystencji
(Analiza i Egzystencja)
40 (2017) 2017 Przejdź
67. Wykorzystanie modelu CART-Logit do analizy fałszerstw sprawozdań finansowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
68. Ewolucja zrównoważonej karty wyników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
69. Analiza wolnych przepływów pieniężnych jako element oceny zagrożenia upadłością małych i średnich przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
70. Informacyjne wspomaganie procesu decyzyjnego na przykładzie konwersji zobowiązań na kapitały własne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
71. Prognozowanie zagrożenia finansowego biur podróży na podstawie sprawozdań finansowych – wybrane problemy
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
72. Analiza symptomów zagrożenia niewypłacalnością przed podjęciem decyzji o restrukturyzacji przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
73. Umiejscowienie controllingu oraz zasady wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności za koszty w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
74. Sprzeczności krajowych regulacji rachunkowości w zakresie instrumentów finansowych – artykuł dyskusyjny
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
75. Zmiany w sprawozdawczości finansowej jednostek dużych i grup kapitałowych w krajowych regulacjach rachunkowości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
76. Renesans koncepcji budżetowania od zera
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
77. Ujęcie braków w tradycyjnym rachunku kosztów
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
78. Zastosowanie metody DEA do oceny efektywności wybranych banków w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
79. Podatek dochodowy a wybór formy prawnej działalności gospodarczej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
80. Metody identyfikacji niewypłacalności i ocena zagrożenia bankructwem
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
81. Raportowanie CSR w piśmiennictwie naukowym – analiza bibliometryczna
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
82. Rachunkowość projektów w systemie rachunkowości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
83. Inwentaryzacja w aspekcie koncepcji rzetelnego i jasnego obrazu
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
84. Cele strategiczne według perspektyw osobistej zbilansowanej karty wyników na podstawie opinii pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni publicznych z województwa zachodniopomorskiego – wyniki badań
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
85. Ceny transferowe w regulacjach prawa bilansowego i podatkowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
86. Probabilistic theism and the problem of evil
(Analiza i Egzystencja)
39 (2017) 2017 Przejdź
87. Paradygmat podatku w nauce rachunkowości – szkic problemu
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
88. Przegląd koncepcji systemów pomiaru dokonań w przedsiębiorstwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
89. Jakość w badaniach interpretatywnych rachunkowości zarządczej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
90. Obszary oddziaływań behawioralnych na rachunkowość finansową i zarządczą
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
91. Rola zabawy w redukcji poczucia niepewności
(Analiza i Egzystencja)
40 (2017) 2017 Przejdź
92. Rational vs. Mystical Readings of Aristotle’s Nous Poietikos Introduction to the Subject and Overview of Central Positions
(Analiza i Egzystencja)
39 (2017) 2017 Przejdź
93. Philosopher’s Theoretical Life vs. Auto-deification? Possible readings of Aristotle’s “Nicomachean Ethics”, book X.
(Analiza i Egzystencja)
39 (2017) 2017 Przejdź
94. Czym jest introspekcja? Badanie rozwiązań pluralistycznych
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Przejdź
95. Wolność słowa contra zakaz prowadzenia sporów światopoglądowych
(Analiza i Egzystencja)
40 (2017) 2017 Przejdź
96. Strona tytułowa
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Przejdź
97. Spis treści
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Przejdź
98. Strona redakcyjna
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Przejdź
99. Strona redakcyjna
(Analiza i Egzystencja)
39 (2017) 2017 Przejdź
100. Inne strony początkowe
(Analiza i Egzystencja)
40 (2017) 2017 Przejdź
Strona