Search

Result: Found records: 150 (record limit: 100, number of pages: 2).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Internetowe forum dyskusyjne jako źródło społecznego wsparcia rodziców dzieci z wadą letalną
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2014 2014 Go to
2. Impact of Training with Additional Respiratory Dead Space on Spirometry and Exercise Respiratory Pattern in Cyclists
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 9, No. 1/2015 2015 Go to
3. The Income from Accommodation and Food Services in Eco-Agritouristic Farms in Eastern Poland
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Go to
4. The Tourist Attractiveness of Rural Spas on The Example of Przerzeczyn-Zdrój and Długopole-Zdrój
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Go to
5. The Curative Function of the Village – Infrastructure, Environmental Resources, Curative Materials
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Go to
6. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw chińskich na rynku europejskim w kontekście budowania ich pozycji konkurencyjnej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Go to
7. Architektoniczność jako paradygmat sztuki Aleksandra Rodczenki. Konteksty konstruktywizmu
(Nowa Krytyka)
34 rok 2015 2014 Go to
8. Dźwięk w przestrzeni handlowej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
9. EUROPE 2020 PROJECT BONDS INITIATIVE PILOT PHASE
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Go to
10. ANALIZA PRZESTRZENNEGO ZRÓŻNICOWANIA ZMIAN W POTENCJALE INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W POLSCE
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 885 PTiL nr 31 2015 Go to
11. Linie oporu i wsparcia na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i rolnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/1 2015 2015 Go to
12. Spatial policy of suburban municipalities. Current directions in the development of tourism and recreation in suburban areas
(European Journal of Service Management)
Vol. 18, 2/2016 2016 Go to
13. Rozwój żeglarstwa w lewobrzeżnej części Szczecina. Część I. Sekcja Żeglarska KS Świt Skolwin
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
14. Koordynator klastra kluczowym elementem rozwoju innowacyjnych więzi integracyjnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
15. Wzrost gospodarczy a możliwości aplikacji zależności przestrzennych – prawo Verdoorna
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
16. Cyberprzestępczość a rozwój społeczeństwa informacyjnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
17. Kształtowanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
18. Wsparcie publiczne mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w perspektywie finansowej 2007–2013
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
19. Wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw przez system podatkowy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
20. Źródła, ograniczenia i efekty aktywności innowacyjnej a instytucje wsparcia biznesu w małych innowacyjnych firmach w regionie dolnośląskim w latach 2010–2012
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
21. „Bardzo nieliczni czują, że ich życie nie jest życiem, lecz śmiercią”. F. Dostojewski i L. Szestow wobec idei szczęścia i egzystencjalnej satysfakcji
(Analiza i Egzystencja)
33 (2016) 2016 Go to
22. The Players in Airport Ground Handling:a New Typology Reflecting the International Expansion
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 119 2015 2015 Go to
23. Sprawna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna determinantą efektywnego funkcjonowania i rozwoju struktury klastrowej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
24. Ustawa o rewitalizacji a zakres partycypacji społecznej – wyzwania i zagrożenia
(Acta Politica Polonica)
2/2016 (36) 2016 Go to
25. Epidemia cholery w Krakowie w 1866 roku. Analiza demograficzna i przestrzenna
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 3 2015 Go to
26. KWANTYFIKACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA PRZYKŁADZIE SANOKA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Go to
27. Platonizm w strukturalistycznej refleksji nad czasoprzestrzenią. Próba aplikacji myśli filozoficznej Józefa Życińskiego.
(Analiza i Egzystencja)
39 (2017) 2017 Go to
28. Abdicatio hereditatis in iure Polonia Zrzeczenie się dziedziczenia w polskim porządku prawnym
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2016 (14) 2016 Go to
29. Stilzüge der Internetepoche in der modernen deutschen Prosa
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Go to
30. SPA and wellness services as a factor of growth in competitiveness of hotel objects in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 19, 3/2016 2016 Go to
31. The open innovation process in SPA & wellness tourism
(European Journal of Service Management)
Vol. 19, 3/2016 2016 Go to
32. Proces rozwoju społeczno-ekonomicznego jednostek przestrzennych - wybrane zagadnienia
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
33. KSZTAŁTOWANIE FUNKCJI MIESZKANIOWYCH W POLITYKACH PRZESTRZENNYCH WYBRANYCH GMIN W POLSCE W KONTEKŚCIE LOKALNYCH UWARUNKOWAŃ SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
34. ROLA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W OCHRONIE KRAJOBRAZU I ŁADU PRZESTRZENNEGO W POLSCE NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
35. GOSPODAROWANIE W KRAJOBRAZIE W KONTEKŚCIE ROZWOJU TERENÓW INWESTYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE FABRYKI VW W BIAŁĘŻYCACH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
36. Poręczenia kredytów jako wsparcie finansowe sektora małych i średnich przedsiębiorstw
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2016 (15) 2016 Go to
37. Kierunki wyjazdów turystycznych młodzieży gimnazjalnej z wybranych województw
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
38. Zróżnicowanie przestrzenne bazy noclegowej jako determinanta ruchu turystycznego w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
39. Wykorzystanie algorytmu Conway’a w procesie optymalizacji obsługi ruchu turystycznego w przedsiębiorstwach uzdrowiskowych
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
40. Charakterystyka wybranych cech infrastruktury turystycznej na przykładzie „ Parków wodnych”
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
41. Pieniądz czy strategiczny instrument władzy? Obieg kruszcu w społeczeństwie piastowskim przełomu XI i XII wieku, załamanie w dopływie denarów z Saksonii a ekspansja Bolesława Krzywoustego na Pomorze
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
42. Zmiany w ruchu i infrastrukturze turystycznej na przykładzie uzdrowisk dolnośląskich
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
43. Wpływ zrekonstruowanego średniowiecznego zamku na ruch turystyczny w miejscowości Inowłódz w województwie łódzkim
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
44. Certificates as a Way to Regulate Functioning of Tourist Entities on the Spa & Wellness Services Market
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
45. Konfiguracja przestrzenna łańcuchów dostaw - uwarunkowania logistyczne i konkurencyjne
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
46. Kierunki finansowego wsparcia inteligentnego rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie finansowej 2014–2020
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
47. Metody finansowego wsparcia przedsiębiorczości kobiet
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
48. Badanie przestrzennej jednorodności rozwoju zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
49. Nowe technologie i rozwój gospodarczy. Analiza empiryczna dla krajów Ameryki Łacińskiej
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
50. The semantics of "at"
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Go to
51. El piano o la dignidad en la pobreza
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Go to
52. Analiza rynku nieruchomości lokalowych z wykorzystaniem metod GIS
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Go to
53. WYBRANE PROBLEMY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWANIA SIECI WSPARCIA INNOWACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
54. Wpływ zasobów ludzkich dla nauki i techniki na aktywność innowacyjną regionów państw „Nowej 13”
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
55. Problem przestępczości elektronicznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
56. Wsparcie merytoryczne zarządzania w programie pomocy młodym przedsiębiorcom
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
57. Studium analityczne terenochłonności infrastruktury drogowej w Polsce dla lat 2010-2014 w aspekcie ekologicznych wymogów zrównoważonego rozwoju
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
58. Wpływ dopłat i dotacji z UE na efekty działalności produkcyjnej polskich rolników
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/2 2017 2017 Go to
59. Zróżnicowanie przestrzenne wybranych elementów infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Go to
60. METODY MISYJNE BP. BERNARDA HISZPANA I BP. OTTONA Z BAMBERGU. ANALIZA PORÓWNAWCZA
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2017 2017 Go to
61. „Der Dritte Raum“ als Aushandlungsort des postsowjetischen Traumas. Zu Migrationsromanen von Julya Rabinowich „Spaltkopf“ und Lena Gorelik „Die Listensammlerin“
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Go to
62. Usługi prozdrowotne w turystyce uzdrowiskowej jako źródła wartości w ekonomii i kulturze fizycznej. Próba identyfikacji
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
63. Chłonność demograficzna jako kategoria wykorzystywana w procesie planowania zrównoważonej polityki przestrzennej gminy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Go to
64. The Economic Dimension of the Influence of Sectoral Exemptions on the Dynamics of the Differentiation of the Prices of Original Spare Parts for Engine Vehicles in Poland
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
65. Reklama w przestrzeni publicznej miast Kórnik i Bnin w kontekście ustaleń „ustawy krajobrazowej”
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Go to
66. Wyzwania polityki miejskiej w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju gospodarczego – przykład miasta Krakowa
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Go to
67. Aktualne problemy rozliczania podatku od wartości dodanej przez przedsiębiorstwa budowlane
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
68. Lokalna gospodarka przestrzenna w aspekcie planowania wieloletniego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
69. One Belt One Road jako wyraz globalnej ekspansji Chin
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
70. Czynniki endogeniczne gminy jako podstawa rozwoju przestrzeni turystycznej na przykładzie gminy Moryń
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
71. Ocena przydatności miejsca reklamy w promocji usługi hotelarskiej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Go to
72. Teoretyczne aspekty z zakresu kosztów zrównoważonego rozwoju w rolnictwie europejskim
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Go to
73. Paneuropejska lista rajów podatkowych w walce z unikaniem i uchylaniem się od opodatkowania
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
74. Dysproporcje dochodowe samorządu lokalnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Go to
75. Wpływ wolnej pojemności zadłużeniowej na inwestycje spółek publicznych Europy środkowo-wschodniej w latach 2007–2014
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
76. „[…] mała apologia pro domo sua […]”. O Domu na Rozdrożu Ewy Bieńkowskiej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Go to
77. Zwolnienie podatkowe z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn w orzecznictwie sądów administracyjnych
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2017 (20) 2017 Go to
78. Tworząc miejsce. Dyskurs tożsamościowy a animacja kultury na przykładzie Gdańska, Szczecina i Wrocławia
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2017 2017 Go to
79. Chabolismo, czyli o biednym obliczu osadnictwa Cyganów i Romów w wielokulturowej Hiszpanii
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2017 2017 Go to
80. Ocena zrównoważenia rozwoju wybranych gmin aglomeracji poznańskiej przy wykorzystaniu metody analitycznego procesu hierarchicznego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
81. The Importance of The Busko-Zdrój and Solec-Zdrój Spas for Tourist Accommodation in Świętokrzyskie Voivodeship
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Go to
82. An Assessment of the Quality of Services Offered by the Nałęczów Health Resort And Spa SA
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Go to
83. Urban Pilgrims Tourism – Local Community And Visitors Perspective (St. Stanislaus Kostka Sanctuary In Warsaw)
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Go to
84. The role of airports in the tourist market development on the example of Spain
(European Journal of Service Management)
Vol. 24, 4/2017 2017 Go to
85. Bio(geo)grafia kobieca – przestrzenny wymiar doświadczenia
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (7) 2016 2016 Go to
86. Napisać noc
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Go to
87. Działania sektora bankowego i instytucji publicznych w zakresie rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Go to
88. Próba modelowania przestrzennych czynników wzrostu gospodarczego w podregionach w Polsce w 2012 roku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/1 2017 2017 Go to
89. Prokreatywna przestrzeń przedsiębiorstwa produkcyjnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
90. Przestrzeń i relacje a innowacje w przemyśle Wielkopolski w latach 2014–2016
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
91. Wpływ instytucji wsparcia biznesu na aktywny transfer technologii w województwie wielkopolskim w latach 2014–2016
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
92. Samoświadomość studentów a ich opinie na temat współczesnej uczelni w świetle idei uniwersytetu Jerzego Brzezińskiego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2017 2018 Go to
93. Wykorzystanie metody IPA do oceny usług hotelu SPA Kazimierski Zdrój w Janowcu
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
94. Skrzydlaty kształt. „Intersemiotyczna eschatologia” Głosów Jana Polkowskiego
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Go to
95. Przestępczość w krajach członkowskich Unii Europejskiej – analiza statystyczna
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Go to
96. Wychowanie katolickie wobec wyzwań współczesności
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 25 2018 2018 Go to
97. Nowe czasy – nowe możliwości. Polityka w nowej przestrzeni politycznej
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 25 2018 2018 Go to
98. Palcem na smartfonie, czyli o prześlizgiwaniu się po relacjach
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2017 (22) 2018 Go to
99. Cybersecurity as a challenge for modern state and society
(Acta Politica Polonica)
2/2018 (44) 2018 Go to
100. Wpływ wsparcia z funduszy unijnych na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce
(Współczesne Finanse)
nr 1 (1) 2016 2016 Go to
Page