Search

Result: Found records: 590 (record limit: 100, number of pages: 6).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Rola wartości samorealizacyjnych i materialnych w kształtowaniu sytuacji pracy na własny rachunek
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2014 2014 Go to
2. Fundamental Significance of Physical Activity for Seniors’ Health
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Go to
3. Research Analysis of Selection Criteria at the Initial Stage of Swimming Training of Primary School Junior Students
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Go to
4. Przełamanie stereotypizacji konsumentów-seniorów a implikacje dla marketingu
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
5. Subjective vs Objective Evaluation of Knee Stability in Patients before and after Anterior Cruciate Ligament Reconstruction
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 6, No. 2/2014 2014 Go to
6. Knee Joint Position Sense in Physically Active Patients after ACL Reconstruction
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 7, No. 3/2014 2014 Go to
7. Health behaviors of pregnant women attending antenatal classes
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 3, No. 3/2013 2013 Go to
8. Turystyka seksualna w opiniach młodych Polaków
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Go to
9. Jakość usług oferowanych przez uzdrowisko Ciechocinek w opinii kuracjuszy
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Go to
10. Inwentaryzacja i wycena wartości drzew w przestrzeni publicznej Kórnika w kontekście postulatów polityki ekologicznej Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/2 2015 2015 Go to
11. Czynniki i bariery rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/2 2015 2015 Go to
12. Bariery ekoinnowacji w przedsiębiorstwach
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/2 2015 2015 Go to
13. Efektywność ekonomiczna jako kategoria wykorzystywana w ewaluacji ex ante rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/2 2015 2015 Go to
14. Tworzenie nadbudowy wyzysku ekonomicznego w świetle teorii dysonansu poznawczego
(Nowa Krytyka)
35 rok 2015 2015 Go to
15. Selective acceptance of Brassicaceous plants by the peach potato aphid Myzus persicae: a case study of Aurinia saxatilis
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Go to
16. O problemach zarządzania wiedzą przy efektywnym uruchamianiu i sterowaniu procesami ciągłymi przedsiębiorstwa
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
17. Platforma informacyjno-usługowa jako koncepcja wspierania konkurencyjności przedsiębiorstw
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
18. Identyfikacja ekspertowego modelu decyzyjnego w problemach wielokryterialnych z zastosowaniem metody obiektów charakterystycznych
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
19. Zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowym z wykorzystaniem nowoczesnych technik i technologii informatycznych
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
20. Komunikacja w koncepcji marketingu 3.0 przez pryzmat sektora MSP w świetle badania własnego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
21. Portret polskiego e-konsumenta i jego zachowania
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
22. Transfer znaczeń a kreowanie wartości marki w gospodarce sieciowej w aspekcie S-Dlogic
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
23. Odwiedziny w centrach handlowych – zmiany w strukturze celów i preferencji konsumenckich
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
24. Zachowania konsumentów na rynku markowej odzieży
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
25. Zachowania konsumpcyjne kobiet przez pryzmat zmian zachodzących w otoczeniu marketingowym
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
26. Innowacje architektoniczne w polskim handlu a zachowanie konsumentów
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
27. Zwinne podejście w zarządzaniu przedsiębiorstwem
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Go to
28. Kluczowe trendy dla budowania biznesu w branży big data
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Go to
29. Using Conceptions of Knowledge Management in Selected Travel Agencies in the Tarnów Sub-Region
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Go to
30. Factors Affecting the Development of Catering Enterprises in Poland
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Go to
31. The Innovation System of a Tourist Enterprise – a Model Approach
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Go to
32. The Concept of the Tourism Enterprise Innovation Analysis
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Go to
33. Kierunki współpracy zagranicznej województwa warmińsko-mazurskiego na tle pozostałych województw nadmorskich
(Acta Politica Polonica)
2/2015 (32) 2015 Go to
34. Zachowania wyborcze mieszkańców miast w latach 1990–2015 a afiliacje polityczne ich prezydentów po 2002 roku
(Acta Politica Polonica)
3/2015 (33) 2015 Go to
35. The Factors Creating Internet Shops’ Image in the Opinion of “Young Adults”
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 850 PZFiM nr 37 2015 Go to
36. Zastosowanie tradycyjnych strategii konkurencji przez współczesne przedsiębiorstwa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/1 2015 2015 Go to
37. Reklama żywności – postawy i zachowania konsumentów
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Go to
38. Użytkownik social media i wzory jego zachowań konsumenckich na rynku turystyki muzealnej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Go to
39. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw chińskich na rynku europejskim w kontekście budowania ich pozycji konkurencyjnej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Go to
40. Opinie menedżerów na temat barier działalności innowacyjnej przedsiębiorstw – wyniki badań
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Go to
41. Seniorzy jako adresaci działań marketingowych przedsiębiorstw w Polsce
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
42. Zachowania prosumpcyjne i etnocentryczne konsumentów niepełnosprawnych - wybrane zagadnienia
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
43. Gender marketing w świadomości wybranej grupy młodych konsumentów na podstawie badań
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
44. Podróżujące rodziny, czyli jak towarzystwo dzieci różnicuje zachowania konsumentów turystów
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
45. Wybrane aspekty strategii konkurowania polskich firm wcześnie umiędzynarodowionychw ocenie menedżerskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
46. Seniorzy jako segment konsumencki w usługach gastronomicznych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
47. Zachowania polskich i angielskich konsumentów na rynku herbaty
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
48. The Impact of Income and Place of Living on Health Behaviors in a Range of Oral Hygiene on the Basis of the Surveyed Patients
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
49. Rodzaje i wpływ działań marketingowych kreujących lojalność klientów firmy telekomunikacyjnej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
50. Jakość usług marketingowych w Polsce w perspektywie menedżerów przedsiębiorstw korzystających z nich
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
51. Bojkotowanie produktu a preferencje wartości konsumentów
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
52. Komunikacja naukowców z przedsiębiorstwami: różnice w sposobach upowszechniania wyników badań przez kobiety i mężczyzn
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
53. Podejście sieciowe w zarzadzaniu przedsiębiorstwem na rynkach zagranicznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
54. Wybrane zagadnienia współpracy badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w ujęciu ekonomii gałęziowej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
55. Edukacja ekonomiczna społeczeństwa a edukacja przedsiębiorczości
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
56. Atrybuty przedsiębiorczej uczelni w polskiej praktyce
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Go to
57. Specyfika przestrzenna i infrastrukturalna funkcjonowania rynku usług turystycznych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Go to
58. Marketing jako instrument zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw społecznych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Go to
59. Tourism Activity Among Seniors: A Case-Study from Warmian and Masurian Voivodeship
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Go to
60. Innowacyjność przedsiębiorstwa – od transferu do generowania własnych innowacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
61. Przestrzenne zróżnicowanie wartości wskaźnika przedsiębiorczości województwa śląskiego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
62. Wskaźnik przedsiębiorczości a bezrobocie w Polsce Wschodniej w latach 2007–2013
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
63. Doświadczenia procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw regionu łódzkiego. Próba weryfikacji modelu uppsalskiego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
64. Wykorzystanie syntetycznej miary sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w ocenie sytuacji finansowej grupy przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
65. Publiczny transport zbiorowy w Trójmieście w kontekście równoważenia rozwoju aglomeracji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
66. Kreowanie wizerunku małego przedsiębiorstwa na rzecz budowania relacji z partnerami w łańcuchu dostaw
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
67. Dźwięk w przestrzeni handlowej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
68. Instrumentarium marketingowe organizatora targów gospodarczych w procesie oddziaływania na zachowania wystawców – studium przypadku
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
69. Czynniki determinujące obsługę klienta w przedsiębiorstwach rodzinnych – wyniki badań
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
70. Marketingowe kierunki rozwoju polskich przedsiębiorstw
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
71. Orientacja międzynarodowa przedsiębiorstwa w kontekście strategii marketingowej na przykładzie przedsiębiorstw sektora żywnościowego z Wielkopolski
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
72. Etyka marketingu – czy marketing jest etyczny?
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
73. Marketing w województwie pomorskim na początku drugiej dekady XXI wieku na tle marketingu w kraju
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
74. Otoczenie instytucjonalne a innowacyjność przedsiębiorstw
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
75. PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W WARUNKACH NIESTABILNOŚCI STRUKTUR ZARZĄDCZYCH. STUDIUM STRUKTUR DYSSYPATYWNYCH
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Go to
76. Zarządzanie logistyczną obsługą klienta
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
77. WEWNĘTRZNE DETERMINANTY FUNKCJONOWANIA TRANSPORTU W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 885 PTiL nr 31 2015 Go to
78. Kultura organizacyjna a procesy transferu technologii w przedsiębiorstwach przemysłowych wysokiej techniki w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/1 2015 2015 Go to
79. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA PRZEDSIĘBIORSTW HANDLU DETALICZNEGO PROWADZĄCYCH SPRZEDAŻ WIELOKANAŁOWĄ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Go to
80. BUDOWANIE ZAUFANIA ORGANIZACYJNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Go to
81. MARKETINGOWE ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM JAKO PROCES DOSKONALENIA BIZNESU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Go to
82. ROLA MARKETINGU MOBILNEGO W ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Go to
83. ZNACZENIE DOBRYCH RELACJI Z PRACOWNIKAMI W PRAKTYCE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Go to
84. DETERMINANTY EFEKTYWNOŚCI ALOKACJI ZASOBÓW PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA KREATYWNE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Go to
85. WYKORZYSTANIE ZASOBÓW PRZEZ MAJSTERKOWANIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ – KONIECZNOŚĆ CZY ALTERNATYWA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Go to
86. PRZEDSIĘBIORCA I ZASOBY WIEDZY W DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Go to
87. Wpływ jakości środowiska pracy na zachowania pracowników
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Go to
88. Wpływ społecznych czynników makrootoczenia na strategie współczesnych przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Go to
89. Rola modeli biznesowych w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Go to
90. Instrumenty rachunkowości zarządczej wspomagające realizację strategii przedsiębiorstwa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Go to
91. Zarządzanie płynnością finansową a wielkość przedsiębiorstwa – wybrane aspekty na podstawie badań empirycznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Go to
92. Zrównoważona produkcja w przedsiębiorstwach branży mleczarskie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/2 2015 2015 Go to
93. Kształtowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie na przykładzie gminy miejsko-wiejskiej Choroszcz
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/2 2015 2015 Go to
94. Wdrażanie platform współpracy z aktywnymi podmiotami na rynku B2C
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/1 2015 2015 Go to
95. Aktywność turystyczna seniorów – na przykładzie turystów-obcokrajowców przebywających na terenie województwa podkarpackiego w 2012 roku
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (29) 2015 2015 Go to
96. Nihilista radykalny. O diagnozach kulturowych Emila Ciorana
(Analiza i Egzystencja)
31 (2015) 2015 Go to
97. Aktywność polskich przedsiębiorstw w kanałach mobilnym i społecznym – aspekt marketingowy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
98. Internet podstawowym narzędziem innowacyjności przedsiębiorstw i administracji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
99. Polityka rządu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie prywatyzacji Stoczni Gdynia SA
(Acta Politica Polonica)
3/2014 (29) 2014 Go to
100. Człowiek w imperium czasu, sens w imperium znaków. Hermeneutyka a sens historii
(Analiza i Egzystencja)
34 (2016) 2016 Go to
Page