Search

Result: Found records: 176 (record limit: 100, number of pages: 2).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Rural commune’s website contents in the process of forming its tourist image. The case of Czosnów, Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Go to
2. Model gromadzenia danych monitorowania bezpieczeństwa informacji w organizacji wirtualnej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
3. Użyteczność informacji finansowych – wybrane aspekty
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
4. Zapewnienie jakości procesów usługowych wspomaganych informatycznie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
5. Problem selekcji wariantów programu informatyzacji uczelni publicznej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
6. Portret polskiego e-konsumenta i jego zachowania
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
7. Konsument na jednolitym rynku cyfrowym
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
8. Ograniczenia zasobów informacji publicznej jako przyczyna zawodności państwa
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Go to
9. Korzystanie z usług e-administracji a sposoby zapewnienia bezpieczeństwa dla informacji wrażliwych w państwach Unii Europejskiej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Go to
10. Budowa kwestionariusza ankietowego a wyniki badań
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Go to
11. Instytucjonalizacja form społecznej dyfuzji informacji w Internecie
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Go to
12. Ocena wiarygodności informacji w serwisach internetowych
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Go to
13. Imperatywy kultury informacyjnej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Go to
14. Kluczowe trendy dla budowania biznesu w branży big data
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Go to
15. Using the Internet in the Decision Making Process Concerning the Purchase of Tourist Offers
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Go to
16. Opakowanie jako źródło informacji o produktach żywnościowych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Go to
17. Praktyka informowania o jakości produktów w reklamie telewizyjnej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Go to
18. Oportunizm a prawa autorskie na przykładzie sieci Bittorrent
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
19. Asymetria informacji na rynku turystycznym
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Go to
20. Związki między gromadzeniem, udostępnianiem i stosowaniem informacji rynkowych przy kształtowaniu nowych produktów
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
21. Big data koniecznością współczesnego marketingu
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
22. NOWE TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE W ŚWIADCZENIU ADMINISTRACYJNYCH USŁUG PUBLICZNYCH
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Go to
23. Znaczenie targów w procesie przekazywania informacji– kontekst ery informacyjnej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
24. O ROLI GIER TOWARZYSKICH W TWORZENIU I ROZWOJU TEORII GIER ORAZ JEJ EKONOMICZNYCH ZASTOSOWAŃ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
25. Analysis of Multidimensional Information Structures in Economic Service Process – Nonlinear Approach
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Go to
26. Teleinformatyczne wspieranie koncepcji funkcjonowania organizacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
27. Nowoczesne technologie informacyjne w działalności koła łowieckiego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
28. Wybrane elementy związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
29. Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych we wspieraniu podstawowych kierunków rozwoju polskich firm ubezpieczeń gospodarczych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
30. Dysproporcje w korzystaniu z rozwiązań e-biznesowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa krajów UE-27
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
31. Wykorzystanie internetu w gospodarstwach domowych w Polsce na tle krajów UE
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
32. Kształtowanie kompetencji cyfrowych poprzez uczestnictwo w kursach e-learningowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
33. Infobrokering: an Ethical Challenge in the Knowledge-Based Economy
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Go to
34. Rozwój kapitału relacyjnego poprzez wykorzystanie platform internetowych Web 2.0
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
35. Cyberprzestępczość a rozwój społeczeństwa informacyjnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
36. Zastosowanie steganografii w sieciach komputerowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
37. Intensyfikacja przestępczości w e-gospodarce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
38. Cyfryzacja czytelnictwa książek wśród studentów – badanie międzynarodowe
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
39. Ryzyko w modelach rozwoju społeczeństwa informacyjnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
40. Implementacja systemu informacyjnego klasy ERP w mikro i małym przedsiębiorstwie (studium przypadku)
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
41. Strategia wzrostu wartości rynkowej organizacji sieciowej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
42. Polskie społeczeństwo informacyjne – wyzwania ku innowacyjności
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
43. Cena a wartość w gospodarce cyfrowej – wybrane problemy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
44. Systemy informatyczne a rozwiązywanie problemów funkcjonalnych przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych – wyniki badań
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
45. Zakupy online – wybrane aspekty związane z decyzjami klientów
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
46. Internet jako źródło informacji na rynku nieruchomości
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
47. Sport jako platforma komunikacyjna w społeczeństwie informacyjnym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
48. Dynamiczna analiza rozwoju społeczeństwa informacyjnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
49. Ewolucja przedsiębiorstw społeczeństwa informacyjnego a elastyczność pracy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
50. Metodologiczne aspekty badań nad rozwojem społeczeństwa informacyjnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
51. WIRTUALIZACJA ZACHOWAŃ KONSUMENTÓWNA RYNKU TURYSTYCZNYM JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY W PODEJMOWANIU DECYZJI MARKETINGOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
52. Internet czynnikiem dywergencji w zachowaniach turystycznych Polaków (w świetle wyników badań)
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
53. Stilzüge der Internetepoche in der modernen deutschen Prosa
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Go to
54. POSZUKIWANIE INFORMACJI W PROCESIE ZAKUPU USŁUG
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
55. Formy dystrybucji cyfrowych dóbr informacyjnych w społeczeństwie online
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Go to
56. Portale społecznościowe jako element społeczeństwa informacyjnego
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Go to
57. Dylematy interpretacji informacji
(Studia Informatica Pomerania)
nr 39 2016 Go to
58. Cykle informacyjne w rachunkowości zarządczej restauracji – studium przypadku
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
59. Zakres pojęciowy terminu „informacja niefinansowa” jako źródło zróżnicowania ujawnień niefinansowych przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
60. Porównywalność informacji sprawozdawczych w świetle założeń koncepcyjnych MSSF
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
61. Wartość informacyjna wybranych wskaźników oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
62. Wpływ standardu XBRL na asymetrię informacyjną na rynku kapitałowym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
63. Problemy pomiaru efektywności funkcjonowania systemu informacyjnego rachunkowości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
64. Innowacja w zarządzaniu publicznymi uczelniami wyższymi – Kompleksowy System Informacyjny Uniwersytetu Łódzkiego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
65. Jednolity Plik Kontrolny - korzyści i koszty cyfryzacji w MSP
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
66. Zastosowanie metody DEA do oceny efektywności wybranych banków w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
67. Transfer of information in the purchasing processes of generation Z – usage of virtual vs. real channels and its marketing implications
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
68. Infobrokering services in Poland as an example of professional services in the knowledge-based economy
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Go to
69. System dynamicznej informacji jako informatyczne narzędzie udostępniania informacji pasażerom w publicznym transporcie zbiorowym
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
70. Wizerunek kobiet w przekazach medialnych o charakterze informacyjnym
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
71. Analiza rynku nieruchomości lokalowych z wykorzystaniem metod GIS
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Go to
72. Umowa o świadczenie usług elektronicznych zawierana na odległość
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Go to
73. Analiza taksonomiczna porównania przyspieszenia rozwoju społeczeństwa informacyjnego wybranych krajów
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
74. Wsparcie teleinformatyczne systemu informacji logistycznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
75. Współzależność rozwoju gospodarczego i powstającego społeczeństwa informacyjnego w Polsce - podejście empiryczne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
76. CSR 2.0 jako narzędzie zmian w organizacji sportowej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
77. Ocena rozwoju gospodarki elektronicznej w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
78. Zastosowanie technologii RFID do zarządzania obiegiem dokumentów niejawnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
79. Technologie informacyjno-komunikacyjne oferowane w publicznej chmurze obliczeniowej w działalności organizacji wirtualnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
80. E-services in Poland - selected research findings
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
81. Agregatory wiadomości - remedium na przeładowanie informacyjne?
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
82. Wyzwania i zagrożenia bezpiecznego rozwoju społeczeństwa informacyjnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
83. Wykorzystanie e-usług - społeczne potrzeby i ograniczenia
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
84. Obserwacja wykorzystania cyfrowych i tradycyjnych źródeł informacji na zajęciach przez studentów
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
85. Formy ochrony własności intelektualnej a struktura kapitału
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
86. Teologia informacji jako odpowiedź na kryzys w idei stworzenia poswodowany ateistyczną interpretacją wyników badań przeprowadzonych na gruncie nauk przyrodniczych
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2016 2016 Go to
87. Problemy analizy finansowej wynikające ze zmian w prawie bilansowym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
88. Information ethics in the perspective of the knowledge-based economy
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Go to
89. Copyright trolling a problem egzekwowania praw autorskich w erze Internetu
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 15 (2017) 2017 Go to
90. Edukacja zdalna formą kształcenia ukierunkowanego na studenta
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Go to
91. Wykorzystanie systemów informatycznych w zarządzaniu wiedzą – dobre praktyki
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Go to
92. Validation of the New Visual Swimming Pace Control System in Real-Time
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 19, No. 3/2017 2017 Go to
93. Wiedza o nabywcach usług turystycznych w świetle badań ankietowych biur podróży w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
94. Odpisy aktualizujące wartość aktywów jako kategoria prawa bilansowego oraz narzędzie zarządzania ryzykiem
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
95. The quality of information on financial liquidity – empirical evidence from public companies quoted onWarsaw Stock Exchange
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
96. Identyfikacja kosztów środowiskowych w rachunku kosztów przedsiębiorstwa branży energetycznej – wyniki badań
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
97. Raportowanie informacji na temat zasobów niematerialnych w sprawozdawczości rocznej spółek
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
98. Przydatność – podstawowa cecha informacji finansowej?
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
99. Zadłużenie a działalność innowacyjna w małych i średnich przedsiębiorstwach
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
100. Possible Applications of the Theory of Transaction Costs in Corporate Management
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
Page