Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 130 (limit rekordów: 100, liczba stron: 2).
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. O potrzebie intensyfikacji badań nad strukturami demograficznymi rodzin na ziemiach polskich do początku XX wieku 37, 2015, nr 1 2015 Przejdź
2. Demografia rodziny magnackiej w Wielkim Księstwie Litewskim na tle elit zachodnioeuropejskich. Wybrane problemy 37, 2015, nr 1 2015 Przejdź
3. Stan badań nad kobietami w miastach późnośredniowiecznych na ziemiach polskich 37, 2015, nr 1 2015 Przejdź
4. Opieka nad nieletnimi w rodzinach szlacheckich w Koronie w XVII wieku. Zarys problematyki i perspektywy badawcze 37, 2015, nr 1 2015 Przejdź
5. Komputerowa mikrosymulacja sieci krewniaczej a wzorce współmieszkania: rzecz o demograficznych uwarunkowaniach rodziny chłopskiej w okresie staropolskim 37, 2015, nr 1 2015 Przejdź
6. Badania nad rodziną w miastach zaboru pruskiego w XIX i na początku XX wieku. Stan obecny i perspektywy badawcze 37, 2015, nr 1 2015 Przejdź
7. Long-term demographic change and local socio-cultural patterns: marriages and household structure in 18–20th century Hungary 37, 2015, nr 3 2015 Przejdź
8. Małżeństwa Żydów w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1808–1870 37, 2015, nr 3 2015 Przejdź
9. Epidemia cholery w Krakowie w 1866 roku. Analiza demograficzna i przestrzenna 37, 2015, nr 3 2015 Przejdź
10. Zawieranie małżeństw na przedmieściach Szczecina w świetle akt stanu cywilnego z obwodu USC Gumieńce w latach 1875–1906. Część I. Roczne liczby małżeństw i sezonowość małżeństw 37, 2015, nr 3 2015 Przejdź
11. Umieralność niemowląt w „polskich” rejencjach Prus na początku XX wieku 37, 2015, nr 3 2015 Przejdź
12. Propozycja zasad prezentowania wyników analiz statystycznych w publikacjach naukowych z zakresu dziejów społeczno-gospodarczych 37, 2015, nr 3 2015 Przejdź
13. Urodzenia pozamałżeńskie w parafii św. Mikołaja w Łące w latach 1664–1914 38, 2016, nr 2 2016 Przejdź
14. Obszar parafii jako czynnik źródłotwórczy rejestracji metrykalnej w dekanacie Kazimierz na przełomie XVIII i XIX wieku 38, 2016, nr 2 2016 Przejdź
15. Spisy Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej Województwa Krakowskiego jako źródło do badań demograficznych – przykład powiatu proszowickiego 38, 2016, nr 2 2016 Przejdź
16. O możliwości wykorzystania regresji LOESS w analizie szeregów czasowych 38, 2016, nr 2 2016 Przejdź
17. Spis ludności parafii Konopnica z 1760 roku 38, 2016, nr 2 2016 Przejdź
18. Sprawozdanie z posiedzeń Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN w 2015 roku 38, 2016, nr 2 2016 Przejdź
19. [recenzja pracy:] Franciszek Wasyl, Ormianie w przedautonomicznej Galicji. Studium demograficzno-historyczne, Kraków 2015, ss. 550 37, 2015, nr 3 2015 Przejdź
20. Sprawozdanie z działalności Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN za rok 2014 37, 2015, nr 3 2015 Przejdź
21. [recenzja pracy:] Boris Mironov, The Standard of Living and Revolutions in Russia. 1700–1917, Oxon: Routledge 2012, ss. 668 38, 2016, nr 2 2016 Przejdź
22. Kryzysy demograficzne w Małopolsce w końcu XVII i pierwszej połowie XVIII wieku. Zarys problematyki 37, 2015, nr 4 2015 Przejdź
23. Widows and widowers of Poltava in the second half of the 18th century 37, 2015, nr 4 2015 Przejdź
24. Ruchliwość społeczno-zawodowa Żydów i formowanie się gospodarstw żydowskich w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1808–1870 37, 2015, nr 4 2015 Przejdź
25. Aktywność zawodowa kobiet w Krakowie w II połowie XIX wieku 37, 2015, nr 4 2015 Przejdź
26. Zawieranie małżeństw na przedmieściach Szczecina w świetle akt stanu cywilnego z obwodu USC Gumieńce w latach 1875–1906 Część II. Wiek nupturientów 37, 2015, nr 4 2015 Przejdź
27. Niemiecki dyskurs polityczny wokół „powrotu do natury” w kontekście umieralności niemowląt (początek XX wieku) 37, 2015, nr 4 2015 Przejdź
28. O programowaniu w środowisku R na przykładzie algorytmu obliczeniowego dla formuły do wykrywania kryzysów demograficznych 37, 2015, nr 4 2015 Przejdź
29. [recenzja pracy:] Łukasz Jewuła, Galicyjskie miasta i miasteczka oraz ich mieszkańcy w latach 1772–1848, Kraków 2013, ss. 273 37, 2015, nr 4 2015 Przejdź
30. Stan i perspektywy badań nad liczbą ludności Polski w późnym średniowieczu i w początkach epoki nowożytnej 37, 2015, nr 2 2015 Przejdź
31. Przeszłość przeliczników demograficznych dla szesnastowiecznych źródeł podatkowych 37, 2015, nr 2 2015 Przejdź
32. Przeliczniki demograficzne w szacunkach zaludnienia terenów wiejskich w Królestwie Polskim w drugiej połowie XVI wieku 37, 2015, nr 2 2015 Przejdź
33. Przeliczniki demograficzne w szacunkach zaludnienia miast w Królestwie Polskim w drugiej połowie XVI wieku 37, 2015, nr 2 2015 Przejdź
34. Mobilność i migracje chłopów do miast polskich doby preindustrialnej. Z badań nad mikroregionem krakowskim 37, 2015, nr 2 2015 Przejdź
35. Wielkość rodziny i gospodarstwa domowego w miastach południowej Małopolski w XVII i XVIII wieku 37, 2015, nr 2 2015 Przejdź
36. Perspektywy badań nad populacją i rodziną województwa kijowskiego w XVIII wieku 37, 2015, nr 2 2015 Przejdź
37. Wpływ I wojny światowej na stan i strukturę ludności miasta Krakowa. Badanie przy użyciu wariantowych projekcji demograficznych 37, 2015, nr 2 2015 Przejdź
38. “New Historical Demography” in Russia: evolution or a leap? 38, 2016, nr 1 2016 Przejdź
39. Vodlozerie (North-West Russia): former social potential in the light of historical data and geographical landscape 38, 2016, nr 1 2016 Przejdź
40. The approaches to social and occupational structure of Russian provincial urban centers at the end of the 19th century: examples of Tobolsk and Tambov 38, 2016, nr 1 2016 Przejdź
41. The early Soviet family in the documents of the All-Russia Communist Party Census of 1922 38, 2016, nr 1 2016 Przejdź
42. Migrationen zwischen Land und Stadt in der Nachkriegssowjetunion am Beispiel von Nordkaukasus und Ural (1947–1979) 38, 2016, nr 1 2016 Przejdź
43. Problemy i perspektywy badań paleodemograficznych nad kulturą wielbarską na przykładzie cmentarzyska w Kowalewku 38, 2016, nr 3 2016 Przejdź
44. Intercyza zawarta między Janem Klemensem Branickim a Katarzyną Barbarą Radziwiłłówną jako przykład realizacji strategii rodzinnych magnaterii (1720 r.) 38, 2016, nr 3 2016 Przejdź
45. Rodzina w parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku na podstawie ksiąg metrykalnych (część 1) 38, 2016, nr 3 2016 Przejdź
46. Ludność parafii Trzcianne w świetle spisu wiernych z 1843 roku 38, 2016, nr 3 2016 Przejdź
47. Migracje ludności na Pomorzu Zachodnim w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku – przegląd literatury 38, 2016, nr 3 2016 Przejdź
48. Przyczyny migracji Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku 38, 2016, nr 3 2016 Przejdź
49. Polska migracja do Szkocji po akcesji do Unii Europejskiej 38, 2016, nr 3 2016 Przejdź
50. Emigracja Polaków do Wielkiej Brytanii w latach 2004-2016. Implikacje dla stosunków polsko-brytyjskich 38, 2016, nr 3 2016 Przejdź
51. Mìasto Poltawa w Rumăncews´komu opisì Malorosìї 1765–1769 rr., Kiїw 2012, ss. 576 38, 2016, nr 3 2016 Przejdź
52. Uchodźcy w Europie – uwarunkowania, istota, następstwa, redakcja naukowa Jolanta Szymańska, Konstanty Adam Wojtaszczyk, Wydawnictwo Aspra JR, Warszawa 2016, ss.713 38, 2016, nr 3 2016 Przejdź
53. Krakowskie ceny zbóż a ruch urodzeń w parafiach na południe od Krakowa od XVII do XVIII wieku 38, 2016, nr 4 2016 Przejdź
54. Rozmieszczenie ludności powiatu proszowickiego pod koniec XVIII wieku na podstawie spisów Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej 38, 2016, nr 4 2016 Przejdź
55. Modelowanie rozkładu kapitału ekonomiczno-społeczno-kulturowego poprzez genealogię masową 38, 2016, nr 4 2016 Przejdź
56. Projekcja odwrócona (inverse projection) jako narzędzie wspomagające poznanie przeszłości demograficznej 38, 2016, nr 4 2016 Przejdź
57. Metoda badania wiarygodności masowych źródeł historycznych, baz danych i opracowań badawczych 38, 2016, nr 4 2016 Przejdź
58. Model Bourgeois-Pichata w badaniach demograficzno-historycznych 38, 2016, nr 4 2016 Przejdź
59. Spis treści 39, 2017 2017 Przejdź
60. Problematyka badawcza i środowiska naukowe demografii historycznej na łamach Przeszłości Demograficznej Polski 1967–2016 39, 2017 2017 Przejdź
61. Ruch naturalny na Lubelszczyźnie w XVI–XIX wieku. Stan i perspektywy badawcze 39, 2017 2017 Przejdź
62. Zróżnicowanie wyznaniowe a postawy prokreacyjne magnaterii w XVI i w pierwszej połowie XVII wieku 39, 2017 2017 Przejdź
63. Rodzina w parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku na podstawie ksiąg metrykalnych (cz. 2) 39, 2017 2017 Przejdź
64. Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Strzyżowie z lat 1784–1918 – stan zachowania i możliwość odtworzenia ruchu naturalnego ludności 39, 2017 2017 Przejdź
65. Struktura demograficzna ludności wyznania rzymskokatolickiego powiatu proszowickiego w końcu XVIII wieku 39, 2017 2017 Przejdź
66. Wielkość i struktura gospodarstw domowych w Siemiatyczach w 1807 roku 39, 2017 2017 Przejdź
67. Życie towarzyskie dziewiętnastowiecznej wiejskiej parafii. Analiza sieci społecznych 39, 2017 2017 Przejdź
68. Sieć społeczna wokół Kuriera Warszawskiego na podstawie jego nekrologów z lat 1821–1861 39, 2017 2017 Przejdź
69. Imiona nadawane dzieciom w rzeszowskiej parafii farnej na początku XX wieku 39, 2017 2017 Przejdź
70. Ludność ewakuowana z zachodnich powiatów guberni grodzieńskiej na Syberii w 1916 roku na przykładzie guberni tomskiej 39, 2017 2017 Przejdź
71. Szkic do społeczno-demograficznego portretu prostytutek w Polsce w latach pięćdziesiątych XX wieku 39, 2017 2017 Przejdź
72. Prawne problemy początków rejestracji aktów stanu cywilnego w Polsce po II wojnie światowej 39, 2017 2017 Przejdź
73. Magdalena Moj, Z przeszłości demograficznej Krasiejowa. Analiza w świetle zapisów metrykalnych z lat 1867–1906 Opole: SilesiaProgres, 2016, ss. 151 39, 2017 2017 Przejdź
74. Piotr Rachwał, Unici na Lubelszczyźnie w XIX wieku. Studium źródłoznawczo-demograficzne, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2017, ss. 551 Piotr 39, 2017 2017 Przejdź
75. Sprawozdanie z posiedzeń Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN w 2016 roku 39, 2017 2017 Przejdź
76. Wstęp 39, 2017 2017 Przejdź
77. Strona tytułowa 39, 2017 2017 Przejdź
78. Volhynian Court Books as a Source for Studying the History of the Ukrainian Noble (Szlachta) Family in the 16th and 17th Centuries 40, 2018 2018 Przejdź
79. Katolicka społeczność Gdańska w świetle ksiąg metrykalnych z drugiej połowy XVIII wieku. Nowe spojrzenie na przemiany demograficzne w wielowyznaniowym, protestanckim ośrodku 40, 2018 2018 Przejdź
80. Akta gminy francuskiej w Szczecinie jako źródło do badań demograficznych (1721–1943) 40, 2018 2018 Przejdź
81. Decyzje rozwodowe szlachty pomorskiej w drugiej połowie XVIII i na początku XIX wieku. Perspektywa antropologiczna 40, 2018 2018 Przejdź
82. Piśmienność mieszkańców Krakowa w pierwszej połowie XIX wieku. Uwarunkowania demograficzne i społeczno-gospodarcze 40, 2018 2018 Przejdź
83. Legalizacje dzieci w świetle akt Sądu Pokoju Okręgu Radomszczańskiego w latach 1845–1874 40, 2018 2018 Przejdź
84. Uwarunkowania i przebieg epidemii cholery w guberni mohylewskiej w 1848 roku 40, 2018 2018 Przejdź
85. Zgony i ich uwarunkowania w parafii farnej w Rzeszowie w latach 1876–1913 w kontekście pierwszego przejścia demograficznego 40, 2018 2018 Przejdź
86. Żydzi w Białymstoku po II wojnie światowej jako przykład społeczności zanikającej 40, 2018 2018 Przejdź
87. Ze współczesnych badań nad mobilnością w Europie przednowoczesnej 40, 2018 2018 Przejdź
88. Ludzie rodowici i migranci – czy słuszny podział? Wokół książki Jeremy Hayhoe, Strangers and Neighbours. Rural Migration in Eighteenth-Century Northern Burgundy, Toronto: University of Toronto Press 2016, ss. 274 40, 2018 2018 Przejdź
89. Jewish Birth and Marriage Registrations in 19th-century Cracow and What They Reveal about the Dynamics of Ritual Marriage 40, 2018 2018 Przejdź
90. Family Structures and Population of Craftsman Households in Cossack Ukraine in the Second Half of the 18th Century 40, 2018 2018 Przejdź
91. Strona tytułowa 40, 2018 2018 Przejdź
92. Spis treści 40, 2018 2018 Przejdź
93. Wstęp 40, 2018 2018 Przejdź
94. Historical Demography in Ukraine: From “Political Arithmetic” to Non-Political History 41, 2019 2019 Przejdź
95. House of Networks: the Polish-Lithuanian Senate (1569–1795) as Parliamentary Representation of the National Social Network (of Women?) 41, 2019 2019 Przejdź
96. Death of the Magnate: Life Expectancy of the Magnatery in the Polish–Lithuanian Commonwealth Versus the Demography of the Western European Elites in the Early Modern Age 41, 2019 2019 Przejdź
97. Population of Wieliczka in 1788 — Household Size and Structure 41, 2019 2019 Przejdź
98. Greater Poland Crafts in the Light of the 1810 Census and in the Context of Multidimensional Grouping 41, 2019 2019 Przejdź
99. Marriages in the Parish of Płonka Kościelna in the Years 1826–1864 41, 2019 2019 Przejdź
100. Polish Emigration Abroad: Regional Structure and Streams of Emigration in the Years 1870–1914 and 1918–1939 41, 2019 2019 Przejdź
Strona