Search

Result: Found records: 142 (record limit: 100, number of pages: 2).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Ile punktów za etos? 2/2014 2014 Go to
2. Czy prawda powinna stanowić istotną wartość dla naukowców? 1/2015 2015 Go to
3. Uniwersytet to bardzo wiele różnych rzeczy 1/2015 2015 Go to
4. Studia doktoranckie jako przestrzeń refleksyjnosci? 2/2014 2014 Go to
5. Społeczeństwo wychowujące w zagrożeniu? Kryzys jako źródło nadziei. Zaproszenie do dyskusji 2/2016 2016 Go to
6. Szanse i zagrożenia emancypacji poprzez edukację w szkole wyższej 2/2016 2016 Go to
7. Zaangażowanie studentów w proces kształcenia uniwersyteckiego 2/2016 2016 Go to
8. Szkoły wyższe wobec mitu indywidualizacji 2/2016 2016 Go to
9. Pola dyskusji wokół wartości mniejszych ośrodków akademickich (na przykładzie cieszyńskiego ośrodka Uniwersytetu Śląskiego) 2/2016 2016 Go to
10. Definition of Learning Outcomes by University Teachers in the Context of the National Qualifications Framework of the Slovak Republic 2/2016 2016 Go to
11. Między przetrwaniem a przemianą. Szkoła wyższa wobec fundamentalnej aporii . 2/2016 2016 Go to
12. Czy studenci ekonomii są homo oeconomicus? Ekonomiczne motywy podejmowania studiów wyższych 2/2016 2016 Go to
13. Kilka uwag o zadawaniu pytań i ich roli w dydaktyce akademickiej 2/2016 2016 Go to
14. Funkcjonowanie studentów we współczesnej rzeczywistości uniwersyteckiej 2/2016 2016 Go to
15. Zaspokajanie potrzeb i realizacja aspiracji życiowych w trakcie studiów wyższych – opinia studentów pokolenia „Z” 2/2016 2016 Go to
16. Recenzja książki: Dorota Pauluk,Ukryte programy uniwersyteckiej edukacji i ich rezultaty. Doświadczenia studentów pedagogiki, Kraków 2016, ss. 344 2/2016 2016 Go to
17. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej Komu potrzebna jest szkoła wyższa? Indywidualność, lokalność, bolonizacja, europeizacja, 8–9 września 2016 r., Międzyzdroje 2/2016 2016 Go to
18. Uniwersytet – wolność – bezinteresowność. Tradycyjny etos i współczesne przemiany tożsamości uniwersytetu 2/2015 2015 Go to
19. O utylitarystycznych założeniach nowożytnej nauki 1/2015 2015 Go to
20. Uwarunkowania prawne karier akademickich w Polsce międzywojennej (1918-1939) 1/2015 2015 Go to
21. Pedagogiczny kontekst postrzegania człowieka starego i starości jako fazy życia przez kandydatów na nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 1/2015 2015 Go to
22. Organizacja i działalność merytoryczna innowacji edukacyjnych wprowadzanych w szkolnictwie wyższym na przykładzie Big-bandu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza WPA w Kaliszu 1/2015 2015 Go to
23. Electronic resource “Electrotechnics” as a tool of students’ educational activity management 1/2015 2015 Go to
24. Agambenowska szczelina edukacyjna. Recenzja Tyson E. Levis, On Study: Giorgio Agamben and Educational Potentiality, Routlege 2013 1/2015 2015 Go to
25. Praca dyplomowa w procesie kształcenia wyższego – krytyczny przegląd opracowań metodycznych 1/2013 2013 Go to
26. Fenomenografia jako metoda badania treści świadomościowych 1/2013 2013 Go to
27. O wewnętrznych systemach zapewniania jakości w uczelniach polskich – w kontekście specyfiki ich genezy i wdrożeń 1/2013 2013 Go to
28. Niż demograficzny w szkolnictwie wyższym – konsekwencje i proponowane sposoby przeciwdziałania niekorzystnym tendencjom 1/2013 2013 Go to
29. Dlaczego szkoły wyższe nie wychowują? 1/2013 2013 Go to
30. Quality of lifelong education. Monitoring vs. evaluation. Case study 1/2013 2013 Go to
31. Edukacja nieformalna bibliotek publicznych jako czynnik wspomagania procesu studiowania – przykładowe formy 1/2013 2013 Go to
32. Discourse, Power, Resistance – 8.04-10.04 2014, Uniwersytet Greenwich, Londyn 1/2013 2013 Go to
33. VIII Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego 1/2013 2013 Go to
34. Nauczyciel akademicki – dylematy, napięcia, ambiwalencja roli 2/2015 2015 Go to
35. Czy dialog sokratejski może być konstruktywistyczny? 2/2015 2015 Go to
36. Pop-rytualne oblicze uniwersytetu 2/2015 2015 Go to
37. Portfolio uczenia się jako metoda wspomagająca rozwój kompetencji do nauczania młodej kadry akademickiej 2/2015 2015 Go to
38. Niepowodzenia szkolne w retrospekcji studentów pedagogiki 2/2015 2015 Go to
39. Inteligencja społeczna nauczycieli akademickich a ich ukryte teorie na temat osobowości studentek/studentów 2/2015 2015 Go to
40. Determinanty różnicujące poczucie sensu życia studentów 2/2015 2015 Go to
41. Dialogiczność w kształceniu pedagogicznym studentów resocjalizacji 2/2015 2015 Go to
42. Student/studentka pedagogiki człowiekiem (bez) nadziei? 2/2015 2015 Go to
43. Uczelnia jako miejsce współpracy opiekuna naukowego/promotora i doktoranta 2/2015 2015 Go to
44. Mobile Learning Concept and Infrastructure in Higher Education 2/2015 2015 Go to
45. Kształcenie specjalne personelu latającego w „Szkole Orląt” w latach 1925–1939 2/2015 2015 Go to
46. Świat korowodu w spektaklu Jerzego N. Grzegorka „Korowód w Fado” i w jego możliwym zasięgu 2/2015 2015 Go to
47. Sprawozdanie z XXIX Letniej Szkoły Młodych Pedagogów, 14–19 września 2015 r., Pułtusk–Warszawa 2/2015 2015 Go to
48. Uniwersytet wobec zmiany kulturowej w Polsce 2/2013 2013 Go to
49. Na marginesie sporu. Akcja i reakcja studentów wobec reformy szkolnictwa wyższego 2/2013 2013 Go to
50. Ewaluacja rozwojowa jako proces kształtowania u studentów postaw projakościowych 2/2013 2013 Go to
51. Czy opłaca się studiować? 2/2013 2013 Go to
52. (Lepsze) przygotowanie studentów i absolwentów szkół wyższych do wyzwań rynku pracy jako priorytet dzisiejszej edukacji 2/2013 2013 Go to
53. Edukacja zdalna formą kształcenia ukierunkowanego na studenta 2/2013 2013 Go to
54. Kształcenie na poziomie wyższym w polskim więziennictwie – cel do osiągnięcia czy perspektywiczne wyzwanie? 2/2013 2013 Go to
55. Stereotypy kobiecości w opiniach studentek i ich babć 2/2013 2013 Go to
56. W poszukiwaniu innowacyjnych metod kształcenia w pedagogice. Doświadczenia z uczestnictwa w Kursie Intensywnym LLP-Erasmus 2/2013 2013 Go to
57. Agnieszka Cybal-Michalska, Młodzież akademicka a kariera zawodowa, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013, ss. 405 2/2013 2013 Go to
58. Mariola Gańko-Karwowska, Działania społeczności akademickiej w wirtualnej uniwersyteckiej sferze publicznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, ss. 273 2/2013 2013 Go to
59. Kazimierz Musiał, Uniwersytet na miarę swego czasu. Transformacja społeczna w dobie postindustrialnej a zmiany w szkolnictwie wyższym krajów nordyckich, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2013, ss. 378 2/2013 2013 Go to
60. Transgraniczny aspekt szkolenia studentów na przykładzie projektu „Pomerania” 2/2013 2013 Go to
61. Uniwersytet, „myśl niezależna” i FRONT. Działania Forum Rozmów o Nowych Teoriach 2/2013 2013 Go to
62. Szkoła wyższa – (r)e-wolucje: kariery akademickie Ogólnopolska konferencja naukowa 4–5 września 2014 roku 2/2013 2013 Go to
63. Autorytaryzm akademicki, jego źródła, przejawy i (niektóre) konsekwencje; perspektywa realizmu krytycznego 1/2016 (19) 2016 Go to
64. Homo academicus w świecie homo oeconomicus. O obszarach i przejawach zmagań z akademickim zniewoleniem 1/2014 2014 Go to
65. Oskar Szwabowski Uniwersytet - Fabryka - Maszyna. Uniwersytet w perspektywie radykalnej, Warszawa 2014 1/2014 2014 Go to
66. Absolwenci studiów wyższych o studiach III stopnia z perspektywy przemian rynku edukacyjnego 1/2014 2014 Go to
67. Praktyka edukacji muzycznej w klasach początkowych w opiniach studentów pedagogiki – kandydatów na nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 1/2014 2014 Go to
68. Humanistyczny wymiar środowiska sportowego – na podstawie badań własnych 1/2014 2014 Go to
69. Zaangażowanie w studiowanie czy pozorowanie? 1/2014 2014 Go to
70. Quo vadis university teacher? 1/2014 2014 Go to
71. Pedagogiczne przewroty i powroty – dynamiczne ramy rozwoju 1/2014 2014 Go to
72. Wspólny-niespójny mianownik uczelni i muzeów 1/2014 2014 Go to
73. Student – klient na współ- czesnym uniwersytecie 1/2014 2014 Go to
74. Postawa skromności – czynnik dynamizujący rozwój naukowy 1/2016 (19) 2016 Go to
75. Doktoranci w szczelinach akademickości 1/2016 (19) 2016 Go to
76. Uczenie się przez oduczanie – modyfikowanie reprezentacji społecznych przyszłych nauczycieli 1/2016 (19) 2016 Go to
77. Studenci oszukują system, czy system oszukuje studentów? Perspektywy uczciwości wśród studentów na przykładzie zjawiska plagiaryzmu 1/2016 (19) 2016 Go to
78. Umiejętności uczenia się studentów pedagogiki. 1/2016 (19) 2016 Go to
79. Psychologiczny portret studenta Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 1/2016 (19) 2016 Go to
80. Sztuka w Naturze – Natura w Sztuce – projekt integracji międzyprzedmiotowej w edukacji początkowej 1/2016 (19) 2016 Go to
81. Recenzja książki Michaeli Brohm i Wolfganga Endresa Positive Psychologie in der Schule. Die „Glücksrevolution” im Schulalltag, Beltz, Weinheim–Basel 2015, ss. 191 1/2016 (19) 2016 Go to
82. Sprawozdanie z Kongresu Pedagogicznego (Wolfsburg 2015) 1/2016 (19) 2016 Go to
83. Fenomenologia jako metoda myślenia – u podstaw warsztatu badań ejdetycznych 1/2017 2018 Go to
84. Idea uniwersytetu katolickiego 1/2017 2018 Go to
85. Biografia w uniwersum kształcenia akademickiego 1/2017 2018 Go to
86. VIII Polska Rama Kwalifikacji. Kształcenie badaczy czy transformatywnych praktyków? 1/2017 2018 Go to
87. Przesłanie dydaktyki lotniczej II Rzeczypospolitej dla współczesnej „Szkoły Orląt” 1/2017 2018 Go to
88. Studenci o unikaniu porad 1/2017 2018 Go to
89. Jakie szanse rozwojowe stwarza uniwersytet „w kryzysie”? Z doświadczeń studentów pedagogiki 1/2017 2018 Go to
90. Samoocena studentów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w zakresie wybranych komponentów przygotowania muzycznego. Komunikat z badań 1/2017 2018 Go to
91. Samoświadomość studentów a ich opinie na temat współczesnej uczelni w świetle idei uniwersytetu Jerzego Brzezińskiego 1/2017 2018 Go to
92. Od perkusji do orkiestry. Umiejętności studentów w zakresie stosowania instrumentów muzycznych w pracy z dziećmi w przedszkolu i w klasach I–III 1/2017 2018 Go to
93. Nowa perspektywa praktycznego kształcenia nauczycieli 1/2017 2018 Go to
94. Nowe tendencje w rozwoju oprogramowania wspomagającego proces nauczania na podstawie projektu METATUTOR – innowacyjne oprogramowanie optymalizujące proces uczenia się na podstawie diagnozy metastrategii poznawczych użytkownika 1/2017 2018 Go to
95. Recenzja książki: Anna Krajewska, Współdziałanie dydaktyczne nauczycieli akademickich i studentów a jakość kształcenia na przykładzie studiów pedagogicznych, Białystok 2016, ss. 433 1/2017 2018 Go to
96. Paradygmat humanistyczny w dydaktyce akademickiej – utopia, konieczność, szansa? 2/2017 (22) 2018 Go to
97. Uniwersytet – między ideą nauki a neoliberalną ideologią 2/2017 (22) 2018 Go to
98. Profesor Kazimierz Wenta – nauczyciel, naukowiec, mentor i przyjaciel 2/2017 (22) 2018 Go to
99. Dynamika „wnętrze/zewnętrze” a „bycie obok” w kontekście nie-edukacji wyższej 1/2016 (19) 2016 Go to
100. Funkcjonowanie w szkole wyższej studentów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 1/2016 (19) 2016 Go to
Page