Search

Result: Found records: 113 (record limit: 100, number of pages: 2).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. O potrzebie intensyfikacji badań nad strukturami demograficznymi rodzin na ziemiach polskich do początku XX wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 1 2015 Go to
2. Demografia rodziny magnackiej w Wielkim Księstwie Litewskim na tle elit zachodnioeuropejskich. Wybrane problemy
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 1 2015 Go to
3. Stan badań nad kobietami w miastach późnośredniowiecznych na ziemiach polskich
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 1 2015 Go to
4. Opieka nad nieletnimi w rodzinach szlacheckich w Koronie w XVII wieku. Zarys problematyki i perspektywy badawcze
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 1 2015 Go to
5. Komputerowa mikrosymulacja sieci krewniaczej a wzorce współmieszkania: rzecz o demograficznych uwarunkowaniach rodziny chłopskiej w okresie staropolskim
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 1 2015 Go to
6. Badania nad rodziną w miastach zaboru pruskiego w XIX i na początku XX wieku. Stan obecny i perspektywy badawcze
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 1 2015 Go to
7. Long-term demographic change and local socio-cultural patterns: marriages and household structure in 18–20th century Hungary
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 3 2015 Go to
8. Małżeństwa Żydów w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1808–1870
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 3 2015 Go to
9. Epidemia cholery w Krakowie w 1866 roku. Analiza demograficzna i przestrzenna
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 3 2015 Go to
10. Zawieranie małżeństw na przedmieściach Szczecina w świetle akt stanu cywilnego z obwodu USC Gumieńce w latach 1875–1906. Część I. Roczne liczby małżeństw i sezonowość małżeństw
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 3 2015 Go to
11. Umieralność niemowląt w „polskich” rejencjach Prus na początku XX wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 3 2015 Go to
12. Propozycja zasad prezentowania wyników analiz statystycznych w publikacjach naukowych z zakresu dziejów społeczno-gospodarczych
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 3 2015 Go to
13. Urodzenia pozamałżeńskie w parafii św. Mikołaja w Łące w latach 1664–1914
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 2 2016 Go to
14. Obszar parafii jako czynnik źródłotwórczy rejestracji metrykalnej w dekanacie Kazimierz na przełomie XVIII i XIX wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 2 2016 Go to
15. Spisy Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej Województwa Krakowskiego jako źródło do badań demograficznych – przykład powiatu proszowickiego
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 2 2016 Go to
16. O możliwości wykorzystania regresji LOESS w analizie szeregów czasowych
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 2 2016 Go to
17. Spis ludności parafii Konopnica z 1760 roku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 2 2016 Go to
18. Sprawozdanie z posiedzeń Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN w 2015 roku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 2 2016 Go to
19. [recenzja pracy:] Franciszek Wasyl, Ormianie w przedautonomicznej Galicji. Studium demograficzno-historyczne, Kraków 2015, ss. 550
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 3 2015 Go to
20. Sprawozdanie z działalności Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN za rok 2014
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 3 2015 Go to
21. [recenzja pracy:] Boris Mironov, The Standard of Living and Revolutions in Russia. 1700–1917, Oxon: Routledge 2012, ss. 668
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 2 2016 Go to
22. Kryzysy demograficzne w Małopolsce w końcu XVII i pierwszej połowie XVIII wieku. Zarys problematyki
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 4 2015 Go to
23. Widows and widowers of Poltava in the second half of the 18th century
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 4 2015 Go to
24. Ruchliwość społeczno-zawodowa Żydów i formowanie się gospodarstw żydowskich w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1808–1870
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 4 2015 Go to
25. Aktywność zawodowa kobiet w Krakowie w II połowie XIX wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 4 2015 Go to
26. Zawieranie małżeństw na przedmieściach Szczecina w świetle akt stanu cywilnego z obwodu USC Gumieńce w latach 1875–1906 Część II. Wiek nupturientów
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 4 2015 Go to
27. Niemiecki dyskurs polityczny wokół „powrotu do natury” w kontekście umieralności niemowląt (początek XX wieku)
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 4 2015 Go to
28. O programowaniu w środowisku R na przykładzie algorytmu obliczeniowego dla formuły do wykrywania kryzysów demograficznych
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 4 2015 Go to
29. [recenzja pracy:] Łukasz Jewuła, Galicyjskie miasta i miasteczka oraz ich mieszkańcy w latach 1772–1848, Kraków 2013, ss. 273
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 4 2015 Go to
30. Stan i perspektywy badań nad liczbą ludności Polski w późnym średniowieczu i w początkach epoki nowożytnej
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 2 2015 Go to
31. Przeszłość przeliczników demograficznych dla szesnastowiecznych źródeł podatkowych
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 2 2015 Go to
32. Przeliczniki demograficzne w szacunkach zaludnienia terenów wiejskich w Królestwie Polskim w drugiej połowie XVI wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 2 2015 Go to
33. Przeliczniki demograficzne w szacunkach zaludnienia miast w Królestwie Polskim w drugiej połowie XVI wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 2 2015 Go to
34. Mobilność i migracje chłopów do miast polskich doby preindustrialnej. Z badań nad mikroregionem krakowskim
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 2 2015 Go to
35. Wielkość rodziny i gospodarstwa domowego w miastach południowej Małopolski w XVII i XVIII wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 2 2015 Go to
36. Perspektywy badań nad populacją i rodziną województwa kijowskiego w XVIII wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 2 2015 Go to
37. Wpływ I wojny światowej na stan i strukturę ludności miasta Krakowa. Badanie przy użyciu wariantowych projekcji demograficznych
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 2 2015 Go to
38. “New Historical Demography” in Russia: evolution or a leap?
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 1 2016 Go to
39. Vodlozerie (North-West Russia): former social potential in the light of historical data and geographical landscape
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 1 2016 Go to
40. The approaches to social and occupational structure of Russian provincial urban centers at the end of the 19th century: examples of Tobolsk and Tambov
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 1 2016 Go to
41. The early Soviet family in the documents of the All-Russia Communist Party Census of 1922
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 1 2016 Go to
42. Migrationen zwischen Land und Stadt in der Nachkriegssowjetunion am Beispiel von Nordkaukasus und Ural (1947–1979)
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 1 2016 Go to
43. Problemy i perspektywy badań paleodemograficznych nad kulturą wielbarską na przykładzie cmentarzyska w Kowalewku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 3 2016 Go to
44. Problematyka badawcza i środowiska naukowe demografii historycznej na łamach Przeszłości Demograficznej Polski 1967–2016
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Go to
45. Ruch naturalny na Lubelszczyźnie w XVI–XIX wieku. Stan i perspektywy badawcze
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Go to
46. Zróżnicowanie wyznaniowe a postawy prokreacyjne magnaterii w XVI i w pierwszej połowie XVII wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Go to
47. Rodzina w parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku na podstawie ksiąg metrykalnych (cz. 2)
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Go to
48. Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Strzyżowie z lat 1784–1918 – stan zachowania i możliwość odtworzenia ruchu naturalnego ludności
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Go to
49. Struktura demograficzna ludności wyznania rzymskokatolickiego powiatu proszowickiego w końcu XVIII wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Go to
50. Wielkość i struktura gospodarstw domowych w Siemiatyczach w 1807 roku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Go to
51. Życie towarzyskie dziewiętnastowiecznej wiejskiej parafii. Analiza sieci społecznych
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Go to
52. Sieć społeczna wokół Kuriera Warszawskiego na podstawie jego nekrologów z lat 1821–1861
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Go to
53. Imiona nadawane dzieciom w rzeszowskiej parafii farnej na początku XX wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Go to
54. Ludność ewakuowana z zachodnich powiatów guberni grodzieńskiej na Syberii w 1916 roku na przykładzie guberni tomskiej
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Go to
55. Szkic do społeczno-demograficznego portretu prostytutek w Polsce w latach pięćdziesiątych XX wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Go to
56. Prawne problemy początków rejestracji aktów stanu cywilnego w Polsce po II wojnie światowej
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Go to
57. Magdalena Moj, Z przeszłości demograficznej Krasiejowa. Analiza w świetle zapisów metrykalnych z lat 1867–1906 Opole: SilesiaProgres, 2016, ss. 151
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Go to
58. Piotr Rachwał, Unici na Lubelszczyźnie w XIX wieku. Studium źródłoznawczo-demograficzne, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2017, ss. 551 Piotr
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Go to
59. Sprawozdanie z posiedzeń Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN w 2016 roku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Go to
60. Wstęp
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Go to
61. Volhynian Court Books as a Source for Studying the History of the Ukrainian Noble (Szlachta) Family in the 16th and 17th Centuries
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Go to
62. Katolicka społeczność Gdańska w świetle ksiąg metrykalnych z drugiej połowy XVIII wieku. Nowe spojrzenie na przemiany demograficzne w wielowyznaniowym, protestanckim ośrodku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Go to
63. Akta gminy francuskiej w Szczecinie jako źródło do badań demograficznych (1721–1943)
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Go to
64. Decyzje rozwodowe szlachty pomorskiej w drugiej połowie XVIII i na początku XIX wieku. Perspektywa antropologiczna
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Go to
65. Piśmienność mieszkańców Krakowa w pierwszej połowie XIX wieku. Uwarunkowania demograficzne i społeczno-gospodarcze
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Go to
66. Legalizacje dzieci w świetle akt Sądu Pokoju Okręgu Radomszczańskiego w latach 1845–1874
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Go to
67. Uwarunkowania i przebieg epidemii cholery w guberni mohylewskiej w 1848 roku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Go to
68. Zgony i ich uwarunkowania w parafii farnej w Rzeszowie w latach 1876–1913 w kontekście pierwszego przejścia demograficznego
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Go to
69. Żydzi w Białymstoku po II wojnie światowej jako przykład społeczności zanikającej
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Go to
70. Ze współczesnych badań nad mobilnością w Europie przednowoczesnej
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Go to
71. Ludzie rodowici i migranci – czy słuszny podział? Wokół książki Jeremy Hayhoe, Strangers and Neighbours. Rural Migration in Eighteenth-Century Northern Burgundy, Toronto: University of Toronto Press 2016, ss. 274
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Go to
72. Jewish Birth and Marriage Registrations in 19th-century Cracow and What They Reveal about the Dynamics of Ritual Marriage
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Go to
73. Family Structures and Population of Craftsman Households in Cossack Ukraine in the Second Half of the 18th Century
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Go to
74. Strona tytułowa
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Go to
75. Spis treści
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Go to
76. Wstęp
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Go to
77. Historical Demography in Ukraine: From “Political Arithmetic” to Non-Political History
(Przeszłość Demograficzna Polski)
41, 2019 2019 Go to
78. House of Networks: the Polish-Lithuanian Senate (1569–1795) as Parliamentary Representation of the National Social Network (of Women?)
(Przeszłość Demograficzna Polski)
41, 2019 2019 Go to
79. Death of the Magnate: Life Expectancy of the Magnatery in the Polish–Lithuanian Commonwealth Versus the Demography of the Western European Elites in the Early Modern Age
(Przeszłość Demograficzna Polski)
41, 2019 2019 Go to
80. Population of Wieliczka in 1788 — Household Size and Structure
(Przeszłość Demograficzna Polski)
41, 2019 2019 Go to
81. Greater Poland Crafts in the Light of the 1810 Census and in the Context of Multidimensional Grouping
(Przeszłość Demograficzna Polski)
41, 2019 2019 Go to
82. Marriages in the Parish of Płonka Kościelna in the Years 1826–1864
(Przeszłość Demograficzna Polski)
41, 2019 2019 Go to
83. Polish Emigration Abroad: Regional Structure and Streams of Emigration in the Years 1870–1914 and 1918–1939
(Przeszłość Demograficzna Polski)
41, 2019 2019 Go to
84. An Unknown Census of the Population of Przemyśl from mid-1918
(Przeszłość Demograficzna Polski)
41, 2019 2019 Go to
85. Serfdom and Mobility in Eighteenth-Century Bohemia. On Josef Grulich’s Book Migrační strategie: Město, předměstí a vesnice na panství České Budějovice ve druhé polovině 18. století, České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018, 286 pages
(Przeszłość Demograficzna Polski)
41, 2019 2019 Go to
86. Sprawozdanie z posiedzeń Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN w 2017 roku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
41, 2019 2019 Go to
87. Spis treści
(Przeszłość Demograficzna Polski)
41, 2019 2019 Go to
88. Wstęp
(Przeszłość Demograficzna Polski)
41, 2019 2019 Go to
89. Strona tytułowa
(Przeszłość Demograficzna Polski)
41, 2019 2019 Go to
90. Strona redakcyjna
(Przeszłość Demograficzna Polski)
41, 2019 2019 Go to
91. The Issue of Infant Mortality in Polish Historical Research
(Przeszłość Demograficzna Polski)
42, 2020 2020 Go to
92. Did the Abolition of Serfdom Affect the Life Cycle of Peasants in the Western Part of the Grodno Governorate in the 19th and Early 20th Centuries?
(Przeszłość Demograficzna Polski)
42, 2020 2020 Go to
93. The Register of the Dead from Cholera in Vilnius Pohulanka Hospital in 1831 as a Source for Demographic and Social Studies
(Przeszłość Demograficzna Polski)
42, 2020 2020 Go to
94. Did the Sex Ratio at Birth Reflect Social and Economic Inequalities? The Pilot Study from the Poznań Province, 1875–1913
(Przeszłość Demograficzna Polski)
42, 2020 2020 Go to
95. The Process of Demographic Transition in Lands of the Former Polish-Lithuanian Commonwealth and Other Areas with Polish-Speaking Populations, 1865–1912
(Przeszłość Demograficzna Polski)
42, 2020 2020 Go to
96. Population of Gubin District in the Context of Situational and Statistical Reports in the Years 1945–1949
(Przeszłość Demograficzna Polski)
42, 2020 2020 Go to
97. Parish Registers in the Archival Fonds of the State Archives in Szczecin
(Przeszłość Demograficzna Polski)
42, 2020 2020 Go to
98. Interaktywny Atlas statystyczno-demograficzny Królestwa Polskiego – projekt badawczy
(Przeszłość Demograficzna Polski)
42, 2020 2020 Go to
99. Sprawozdanie z posiedzeń Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN w 2018 roku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
42, 2020 2020 Go to
100. Słowo od redakcji
(Przeszłość Demograficzna Polski)
42, 2020 2020 Go to
Page