Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 103 (limit rekordów: 100, liczba stron: 2).
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Zadania filozofii w poszukiwaniu prawdy w świetle encykliki Jana Pawła II Fides et ratio
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Przejdź
2. O tolerancji politycznej z punktu widzenia Michaela Walzera
(Analiza i Egzystencja)
30 (2015) 2015 Przejdź
3. Związek filozofii Karla Jaspersa z klasyczną antropologią filozoficzną XX wieku
(Analiza i Egzystencja)
32 (2015) 2015 Przejdź
4. Teologia jako nauka formalna
(Analiza i Egzystencja)
32 (2015) 2015 Przejdź
5. Korzenie myśli libertariańskiej
(Analiza i Egzystencja)
33 (2016) 2016 Przejdź
6. Zastosowanie wybranych miar zysków i strat do badania efektywności inwestycyjnej funduszy akcyjnych w latach 2007-2015
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
7. Ograniczenia podwójnego zapisu na kontach księgowych w rachunkowości
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 120 2015 2015 Przejdź
8. Czy władza ekspercka jest władzą?
(Acta Politica Polonica)
1/2010 (23) 2010 Przejdź
9. Znaczenie średniowiecznej filozofii w rozwoju nauk
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Przejdź
10. LEVEL OF KNOWLEDGE AND ANSWERS GIVEN IN A SURVEY RESEARCH. EXAMPLE OF INSURANCE PREFERENCES SURVEY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
11. DETERMINANTY POZIOMU UBEZPIECZEŃ ROLNICZYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
12. Dziecko i filozofia. Spór o filozofowanie dzieci
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Przejdź
13. Problem sceny w Tischnerowskiej filozofii dramatu
(Analiza i Egzystencja)
34 (2016) 2016 Przejdź
14. Podmiot jako wewnętrzny biegun symbolizmu. Antymentalistyczna wykładnia " Traktatu logiczno-filozoficznego"
(Analiza i Egzystencja)
35 (2016) 2016 Przejdź
15. Wpływ I wojny światowej na stan i strukturę ludności miasta Krakowa. Badanie przy użyciu wariantowych projekcji demograficznych
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 2 2015 Przejdź
16. Wybrane aspekty kultury w społeczeństwie informacyjnym
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Przejdź
17. Wolność i prawo a ideał wzajemnej życzliwości
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2016 (15) 2016 Przejdź
18. Ojciec odchodzi
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
19. Zakres pojęciowy terminu „informacja niefinansowa” jako źródło zróżnicowania ujawnień niefinansowych przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
20. Prolegomena do studiów nad wojną, konfliktem i ładem międzynarodowym
(Studia Maritima)
Vol. 29 2016 2016 Przejdź
21. Paul Tillich – odwaga wiary w wieku zwątpienia
(Nowa Krytyka)
36 rok 2016 2016 Przejdź
22. Loan loss provisions in Polish banking sector
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
23. The multimodal carrier's liability for non-localized loss
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
24. Efekt regresji do średniej jako przykład nadreaktywności GPW w Warszawie w latach 2000-2016
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2017 (90) 2017 Przejdź
25. Die Transposition als eine Art Lektüre von Beiträge zur Philosophie
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Przejdź
26. Der Tod nach Boethius in der Consolatio philosophiae
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 24 2017 2017 Przejdź
27. O utylitarystycznych założeniach nowożytnej nauki
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2015 2015 Przejdź
28. Bioróżnorodność w sprawozdaniu finansowym na przykładzie uprawy łubinu żółtego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Przejdź
29. Aktualność krytyki ekonomii politycznej. Przyczynek do praktycznofilozoficznej dialektyki u Marksa
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Przejdź
30. Przyczynek do zagadnienia końca filozofii
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Przejdź
31. Bajki dla dialektyków. Kafka i Benjamin między mitem a wyzwoleniem
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Przejdź
32. Wpływ chorób przewlekłych na potencjał polskiego rynku pracy w kontekście starzenia się zasobów pracy w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Przejdź
33. Critical Race Theory jako nurt amerykańskiej filozofii prawa
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2017 (17) 2017 Przejdź
34. Próby ożywienia polsko-szwedzkiej wymiany handlowej w ostatnich latach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego.
(Studia Maritima)
Vol. 28 2015 2015 Przejdź
35. Ocena wpływu zasad ujmowania umów leasingowych według MSSF 16 „Leasing” na sprawozdania finansowe wybranych spółek notowanych na GPW
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
36. Ujawnienia na temat połączenia spółek w sprawozdaniach finansowych spółek publicznych – wyniki badań
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
37. Jakość ujawnień dotyczących zobowiązań finansowych w sprawozdaniach finansowych spółek indeksu WIG 30
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
38. Ujawnianie informacji na temat rezerw w sprawozdaniach finansowych wybranych spółek giełdowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
39. Banking sector and behavioral finance
(Europa Regionum)
t. 30 2017 2017 Przejdź
40. Wstyd, Ja i Duch – antynomie ludzkiej tożsamości. Rozważania nad filozofią człowieka Zygmunta Krasińskiego
(Nowa Krytyka)
38 rok 2017 2017 Przejdź
41. Chabolismo, czyli o biednym obliczu osadnictwa Cyganów i Romów w wielokulturowej Hiszpanii
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2017 2017 Przejdź
42. The quality of information about business combinations under common control (BCUCC) disclosed under International Financial Reporting Standards (IFRS)
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
43. Relacja między wynikiem z utrzymania i eksploatacji nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych a dochodem (stratą) z gospodarki zasobami mieszkaniowymi
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
44. Etyka troski jako camera obscura współczesnej filozofii polityki. O znaczeniu tego, co zakryte
(Analiza i Egzystencja)
41 (2018) 2018 Przejdź
45. Awarie elektrowni atomowych – wpływ na infrastrukturę krytyczną i życie społeczeństw europejskich na przykładzie wypadków w Fukushimie, Czarnobylu i Tihange (w kontekście oddziaływania informacji medialnej)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2018 2018 Przejdź
46. Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa pracy - szacunek utraconej produktywności w polskim sektorze turystycznym
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Przejdź
47. Figura kenozy w literaturze i muzyce. Przypadek oratorium La Passion de Simone Kaiji Saariaho
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
48. Przyczyny niepowodzeń funduszy inwestycyjnych zamkniętych nieruchomości w Polsce działających w latach 2004–2016 na przykładzie FIZ BPH Sektora Nieruchomości
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Przejdź
49. Uwagi Ludwiga Wittgensteina na temat Pisma Świętego
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 25 2018 2018 Przejdź
50. Wybrane problemy roztropnego rozwoju cyfrowej polski
(Studia Informatica Pomerania)
nr 45 2017 Przejdź
51. Die Franziskaner und das Kloster St. Johannis im städtischen Leben Stralsunds im 15. und frühen 16. Jahrhundert
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2018 2018 Przejdź
52. Landesherrschaft und Kirche vor der Reformation
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2018 2018 Przejdź
53. Obciążenie zasobów pracy konsekwencjami chorób przewlekłych a nierówności w zdrowiu na obszarze Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Przejdź
54. Filozofia feministyczna i autobiografia: wokół myśli Luce Irigaray
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (10) 2018 2018 Przejdź
55. Truth-Bearers in Frege and the Tractatus
(Analiza i Egzystencja)
47 (2019) 2019 Przejdź
56. Poczucie powinności moralnej jako odkrywanie własnej tożsamości w kontekście religijnego milczenia
(Analiza i Egzystencja)
45 (2019) 2019 Przejdź
57. Literatura (nie) ratuje przed przemocą. Recenzja książki Jerzego Madejskiego (2018), Poetologie postrukturalne. Szkice krytyczne. (The book review)
(Analiza i Egzystencja)
46 (2019) 2019 Przejdź
58. Znaczenie koncepcji tożsamości narracyjnej na tle Jürgena Habermasa tezy o kolonizacji świata życia przez system (Identity Problem and the Loss of the Communication Skills)
(Analiza i Egzystencja)
46 (2019) 2019 Przejdź
59. The importance of logistics services for the economical efficiency in the garment industry
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
60. Eseje i biografie
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (11) 2018 2018 Przejdź
61. Doznanie ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu pasażera a możliwość dochodzenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę przez osoby mu najbliższe
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Przejdź
62. Przemilczenie jako językowa podstawa koncepcji kiczu w świetle hermeneutyki filozoficznej Hansa-Georga Gadamera
(Analiza i Egzystencja)
48 (2019) 2019 Przejdź
63. Obraz zastygłego niepokoju. Intencja alegoryczna Charlesa Baudelaire’a według Waltera Benjamina
(Nowa Krytyka)
40 rok 2018 2018 Przejdź
64. Ostatnia odsłona rzeczywistości Jana K.
(Nowa Krytyka)
41 rok 2018 2018 Przejdź
65. Nadzieja egzystencjalna
(Analiza i Egzystencja)
48 (2019) 2019 Przejdź
66. „Odpowiedni dać słowu obraz...” Ernst Cassirer w kręgu Biblioteki Warburga
(Nowa Krytyka)
39 rok 2017 2017 Przejdź
67. Teoria cywilizacji według Feliksa Konecznego
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Przejdź
68. Sprawiedliwość wykładni prawa
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2019 (26) 2019 Przejdź
69. Przejmowanie korzyści sieciowych na platformach wielostronnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Przejdź
70. Metafizyka i sekularyzacja - kilka uwag o Gianniego Vattima tezie dotyczącej śmierci Boga
(Analiza i Egzystencja)
52 (2020) 2020 Przejdź
71. Autonomia uniwersytetu – między ideą a praktyką. Perspektywa filozoficzna
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2018 (24) 2019 Przejdź
72. Das Problem der verschwiegenen Arisierung jüdischen Eigentums in der zeitgeschichtlichen KJL – Zu Mirjam Presslers Jugendroman "Die Zeit der schlafenden Hunde" (2003)
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 29 2020 Przejdź
73. Oleksandr Kulczycki's Philosophy and the Lviv-Warsaw School
(Analiza i Egzystencja)
50 (2020) 2020 Przejdź
74. Prześwietlanie Dzienników w Gombrowicz, este hombre me causa problemas Juana Carlosa Gómeza
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (13) 2019 2019 Przejdź
75. W perspektywie Innego. Czytanie opowiadań Irit Amiel w kontekście psychologii międzykulturowej
(Rocznik Komparatystyczny)
10 (2019) 2019 Przejdź
76. Amor sapientiae w itinerarium duchowym św. Augustyna
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Przejdź
77. Dowody na istnienie Boga w ujęciu ks. Franciszka Sawickiego
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Przejdź
78. Utrata urzędu kościelnego
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Przejdź
79. Holism and Atomism in Tractatus Logico-Philosophicus
(Analiza i Egzystencja)
55 (2021) 2021 Przejdź
80. Filozoficzna koncepcja człowieka na gruncie posthumanizmu
(Analiza i Egzystencja)
56 (2021) 2021 Przejdź
81. The Middle Color: A History of a Problem in Thirteenth Century Oxford Commentaries on De sensu et sensato
(Analiza i Egzystencja)
54 (2021) 2021 Przejdź
82. Natural Reason and God’s Infinite Power: Diversity of Approaches in the Late 13th and 14th Century Commentaries on Averroes’s De substantia orbis
(Analiza i Egzystencja)
54 (2021) 2021 Przejdź
83. Build What You Think. Philosophical Education Using the LEGO-LOGOS Method
(Analiza i Egzystencja)
58 (2022) 2022 Przejdź
84. How Could Boltzmann Have Inspired the Early Wittgenstein?
(Analiza i Egzystencja)
55 (2021) 2021 Przejdź
85. „I-nternet” i „Wikiped-ja, ja, ja…”. Sieć jako obszar badań autobiograficznych
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (15) 2020 2020 Przejdź
86. On Leszek Koczanowicz (2020): Anxiety and Lucidity. Reflections on Culture in Times of Unrest
(Analiza i Egzystencja)
58 (2022) 2022 Przejdź
87. Amerykańska metafizyka rasy
(Analiza i Egzystencja)
61 (2023) 2023 Przejdź
88. Effect of Modified High Intensity Interval Training on Fat Loss
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 35, No. 3/2021 2021 Przejdź
89. Mundus imaginalis. On some liminal adventures of the imagination
(Analiza i Egzystencja)
58 (2022) 2022 Przejdź
90. Kontrola wykonania obowiązków nabywcy nieruchomości rolnych
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2021 (33) 2021 Przejdź
91. „Eunuchowie ze względu na królestwo niebios”: biblijne podstawy celibatu – analiza literacko-egzegetyczna Mt 19,10–12
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Przejdź
92. The Uniting Cultural Topoi In Chinua Achebe’s Things Fall Apart and Czeslaw Milosz’s The Issa Valley
(Rocznik Komparatystyczny)
12 (2021) 2021 Przejdź
93. Kilka uwag o relacji prawa karnego i moralności wokół problematyki samobójstwa
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2021 (35) 2021 Przejdź
94. Changes in the Blood Pressure, Heart Rate and Body Mass of Physically Active Men in Response to Thermal Stress
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 37, No. 1/2022 2022 Przejdź
95. „Autobiografia? Mam wrażenie, że napisałem ją za wcześnie…” Fackenheima marzenie o Aufhebung
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (16) 2021 2021 Przejdź
96. Rzeczy osierocone, czyli autobiografizm przemilczany Rzeczy, których nie wyrzuciłem
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (16) 2021 2021 Przejdź
97. Jacques Derrida jako filozof historii – poróżnienie z Michelem Foucaultem
(Analiza i Egzystencja)
60 (2022) 2022 Przejdź
98. Nomada z Pragi – Vilém Flusser i paradoksalność ludzkiej egzystencji
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (17) 2021 2021 Przejdź
99. Fantazmaty „Polaka” czyli przemyślenia z obszarów egzystencjalnej filozofii religii
(Analiza i Egzystencja)
61 (2023) 2023 Przejdź
100. Towards a Computational Ontology for the Philosophy of Wittgenstein: Representing Aspects of the Tractarian Philosophy of Mathematics
(Analiza i Egzystencja)
63 (2023) 2023 Przejdź
Strona