Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 285 (limit rekordów: 100, liczba stron: 3).
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Życiowe losy pisarzy wpisane w językową kreację ich dzieł t. 14, 2015 2015 Przejdź
2. Stratyfikacja słownictwa z komponentem nazwy barwy złotej w lirykach Leopolda Staffa (część druga) t. 14, 2015 2015 Przejdź
3. Językowa kreacja miasta i jego mieszkańców w łódzkich tekstach folklorystycznych t. 14, 2015 2015 Przejdź
4. O pachnących ziółkach Zosi w polskiej epopei narodowej (na marginesie prób identyfikacji) t. 14, 2015 2015 Przejdź
5. Kuglarstwo, szarlataneria czy doświadczenie świata nadprzyrodzonego: słownictwo spirytystyczne w "Emancypantkach" Bolesława Prusa t. 14, 2015 2015 Przejdź
6. Nabokovowski sposób dotykania rzeczywistości: gra światła i barw w opowiadaniu "Detale zachodu słońca" t. 14, 2015 2015 Przejdź
7. Słownictwo pospolite w "Słowniku warszawskim" wobec rozstrzygnięć normatywnych w polszczyźnie przełomu XIX i XX wieku (litery A–N) t. 14, 2015 2015 Przejdź
8. Słownik polsko-łaciński Antoniego Bielikowicza (1863–1866) – między słownikiem Lindego a "Słownikiem wileńskim" t. 14, 2015 2015 Przejdź
9. Warsztat tłumaczenia "Trenów" Jana Kochanowskiego na język chorwacki t. 14, 2015 2015 Przejdź
10. Pole bieli w wierszach Juliana Tuwima t. 14, 2015 2015 Przejdź
11. Leksyka z zakresu chorób i zjawisk chorobowych w czasopiśmie „Twój Maluszek” t. 14, 2015 2015 Przejdź
12. Реализация интенции утешения при помощи совета. Формально-языковой и прагматический анализ на материале русского, польского и чешского языков t. 14, 2015 2015 Przejdź
13. Названия водок как источник информации о регионе происхождения t. 14, 2015 2015 Przejdź
14. Językowa kreacja wizerunku władców w średniopolskim piśmiennictwie historiograficznym – przyczynek do badań dyskursu tożsamościowego t. 14, 2015 2015 Przejdź
15. Skrzydlate słowa Juliana Tuwima t. 14, 2015 2015 Przejdź
16. Obraz anioła w wybranych utworach literatury romantycznej i współczesnej oraz w języku t. 14, 2015 2015 Przejdź
17. Leksyka wartościująca w obrazie człowieka złego w Psałterzu Dawidowym Mikołaja Reja t. 14, 2015 2015 Przejdź
18. Obraz Polaków w felietonach Henryka Sienkiewicza t. 14, 2015 2015 Przejdź
19. Językowo-kulturowa kreacja szkoły w "Awanturach kosmicznych" Edmunda Niziurskiego t. 14, 2015 2015 Przejdź
20. Językowa kreacja rodziny żydowskiej w powieści "Meir Ezofowicz" Elizy Orzeszkowej t. 14, 2015 2015 Przejdź
21. Leksykalno-semantyczne wyznaczniki letnich pejzaży wiejskich w "Nocach i dniach" Marii Dąbrowskiej t. 14, 2015 2015 Przejdź
22. Składniowe środki kreacji świata przedstawionego w wierszach z tomu "Lutnia po Bekwarku" Jana Lechonia t. 14, 2015 2015 Przejdź
23. Budowa synonimów głównych w polskiej terminologii medycznej drugiej połowy XIX wieku t. 14, 2015 2015 Przejdź
24. Polskie przyimki prefigowane (Próba opisu generatywnego) t. 14, 2015 2015 Przejdź
25. Specyfika dyskursu edukacyjnego a konceptualizacja świata przedstawionego w tekście artystycznym t. 14, 2015 2015 Przejdź
26. [rec.] Magdalena Hawrysz, Polemiczna twórczość Marcina Czechowica w perspektywie genologii lingwistycznej t. 14, 2015 2015 Przejdź
27. [rec.] Maciej Mączyński, Język dawnych statutów premonstrateńskich. Interpretacje, t. 14, 2015 2015 Przejdź
28. Relacje: człowiek – świat zwierząt w porównaniach występujących w tekstach Stefana Żeromskiego t. 15, 2016 2016 Przejdź
29. Strukturalno-semantyczna analiza słownictwa z komponentem nazwy barwy złotej w lirykach Leopolda Staffa (część trzecia) t. 15, 2016 2016 Przejdź
30. Między słowem, obrazem a muzyką, czyli o integralności sztuk w Dziennikach Marii Dąbrowskiej t. 15, 2016 2016 Przejdź
31. „Czarodziejskie” zioła Renaty z powieści Walerego Briusowa Ognisty Anioł t. 15, 2016 2016 Przejdź
32. Leksykalno-stylistyczne środki opisu podróży i podróżowania w listach prywatnych Henryka Sienkiewicza t. 15, 2016 2016 Przejdź
33. Peryfrazy nazw religijnych w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej t. 15, 2016 2016 Przejdź
34. Czasownikowe derywaty odzwierzęce w polszczyźnie historycznej i ich funkcja w wierszu Juliana Tuwima Figielek t. 15, 2016 2016 Przejdź
35. Leksykalno-semantyczne wyznaczniki wiosennych pejzaży wiejskich w Nocach i dniach Marii Dąbrowskiej t. 15, 2016 2016 Przejdź
36. Słownictwo religijne w powieści Nowe wędrówki Oryginała Józefa Korzeniowskiego t. 15, 2016 2016 Przejdź
37. Modyfikacje zwrotu podbijać komuś bębenka we współczesnej polszczyźnie t. 15, 2016 2016 Przejdź
38. Способы выражения радости в современных русском и польском языках t. 15, 2016 2016 Przejdź
39. Nekromancja w historii języka polskiego t. 15, 2016 2016 Przejdź
40. Łacińskie i greckie nienormatywne zapożyczenia w polszczyźnie XIX wieku, a ich żywot w polszczyźnie drugiej połowy XX wieku t. 15, 2016 2016 Przejdź
41. Słownictwo z zakresu zwyczajów i obrzędów wielkanocnych w perspektywie historycznej t. 15, 2016 2016 Przejdź
42. Propozycje terminologiczne z zakresu architektury i budownictwa w Budowie kościołów Piotra Aignera (1825) t. 15, 2016 2016 Przejdź
43. [rec.] Na końcu języka. Z orientalistą Andrzejem Pisowiczem rozmawiają Kornelia Mazurczyk i Zbigniew Rokita, Fundacja Sąsiedzi, Białystok 2015, ss. 256 t. 15, 2016 2016 Przejdź
44. [rec.] Joanna Kuć, Polszczyzna łukowskich aktów notarialnych z początku XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2013, ss. 339 t. 15, 2016 2016 Przejdź
45. [rec.] Paulina Michalska, Status staropolskich oboczności wyrazowych w polszczyźnie doby średniopolskiej, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2013, ss. 309 t. 15, 2016 2016 Przejdź
46. Spis treści t. 16, 2017 2017 Przejdź
47. Skrzydła – wyraz i nośnik symboli w tekstach Stefana Żeromskiego t. 16, 2017 2017 Przejdź
48. Leksykalno-stylistyczne zjawiska we współczesnych tekstach urzędowych Kościoła (na przykładzie statutów synodów diecezjalnych) t. 16, 2017 2017 Przejdź
49. Maść czarownic w literaturze rosyjskiej pierwszej połowy XX wieku t. 16, 2017 2017 Przejdź
50. Bolesław Prus jako dziennikarz – stan badań i perspektywy badawcze t. 16, 2017 2017 Przejdź
51. Porównania w powieści Matka Makryna Jacka Dehnela – ogólna charakterystyka struktury i semantyki t. 16, 2017 2017 Przejdź
52. O kilku skrzydlatych słowach Henryka Sienkiewicza t. 16, 2017 2017 Przejdź
53. Przypomnienie słowników Bartłomieja z Bydgoszczy z lat 1532 i 1544 t. 16, 2017 2017 Przejdź
54. Językowa kreacja psa i jej funkcje w poezji Jacka Kaczmarskiego t. 16, 2017 2017 Przejdź
55. Środki artystycznego obrazowania w Listach z Afryki Henryka Sienkiewicza t. 16, 2017 2017 Przejdź
56. Pismo Święte wybrane z ksiąg Starego i Nowego Zakonu… Klementyny z Tańskich Hoffmanowej – uwagi językoznawcy t. 16, 2017 2017 Przejdź
57. Z historii nazw demonów domowych rejestrowanych w dobie staro- i średniopolskiej t. 16, 2017 2017 Przejdź
58. Błoto na szosie od „Pociechy” do Warszawy jest jednym z najcelniejszych i najgłębszych błot na świecie. Funkcje form superlatywnych w felietonach Henryka Sienkiewicza t. 16, 2017 2017 Przejdź
59. Językowa kreacja drogi w powieści Matka Ignacego Maciejowskiego (Sewera) t. 16, 2017 2017 Przejdź
60. Językowy obraz dzieciństwa Tomaszka Niechcica w świecie przedstawionym Nocy i dni Marii Dąbrowskiej t. 16, 2017 2017 Przejdź
61. Leksem błękitny w polskiej prozie (badania korpusowe) t. 16, 2017 2017 Przejdź
62. O językowej konwencji podróży w audycji Radia Szczecin „Machina czasu” t. 16, 2017 2017 Przejdź
63. Indywidualizacja języka bohaterów jako element charakterystyki postaci w powieści Henryka Sienkiewicza W pustyni i w puszczy t. 16, 2017 2017 Przejdź
64. Sukienka w kolorze zmrożonego sorbetu mango – czyli kilka słów o barwach na blogu modowym Macademian Girl t. 16, 2017 2017 Przejdź
65. [rec.] Agnieszka Piela, Pozorna tożsamość. Polskie tradycjonalizmy z semantycznym archaizmem, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016. t. 16, 2017 2017 Przejdź
66. Rzeczownik barwa i jego synonimy w dziejach języka polskiego t. 13, 2014 2014 Przejdź
67. Kalki z języka angielskiego w dyskursie religijnym polskich protestantów pentekostalnych t. 13, 2014 2014 Przejdź
68. Rośliny o dwubarwnych kwiatach w podaniach i nomenklaturze Słowian wschodnich t. 13, 2014 2014 Przejdź
69. Barwy w twórczości Bolesława Prusa t. 13, 2014 2014 Przejdź
70. Językowe wykładniki barw w międzywojennych wierszach Jana Lechonia t. 13, 2014 2014 Przejdź
71. Nazwy naczyń do napojów w polszczyźnie ogólnej XVI wieku t. 13, 2014 2014 Przejdź
72. Barwy w liryce Fiodora Glinki t. 13, 2014 2014 Przejdź
73. Funkcje barw w listach Henryka Sienkiewicza do członków rodziny t. 13, 2014 2014 Przejdź
74. Funkcje barw w językowej kreacji świata Izabeli Łęckiej w Lalce Bolesława Prusa t. 13, 2014 2014 Przejdź
75. Konotacje semantyczne srebra w poezji Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej t. 13, 2014 2014 Przejdź
76. Przymiotniki barwny, bezbarwny, kolorowy w historii języka polskiego t. 13, 2014 2014 Przejdź
77. Barwy w językowej kreacji ojca w powieściach nadniemeńskich Elizy Orzeszkowej t. 13, 2014 2014 Przejdź
78. Funkcja barw w językowej kreacji świata fl ory w Dolinie Issy Czesława Miłosza t. 13, 2014 2014 Przejdź
79. „Nieopisany błękit wody, która ściąga na siebie barwę nieba”. Nazwy barw w powieści Zatoka śpiewających traw Stanisławy Fleszarowej-Muskat t. 13, 2014 2014 Przejdź
80. Funkcje barw w powieści Bambino Ingi Iwasiów t. 13, 2014 2014 Przejdź
81. [rec.] Ewa Gruszczyńska, Dawne polskie przekłady prasowe. Informacja – perswazja – manipulacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, t. 13, 2014 2014 Przejdź
82. [rec.] Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Kreacja ojca w powieściach nadniemeńskich Elizy Orzeszkowej (studium językowo-stylistyczne), Gorzów Wielkopolski 2013 t. 13, 2014 2014 Przejdź
83. Spis treści t. 13, 2014 2014 Przejdź
84. Peryfrazy ojkonimów polskich t. 12, 2013 2013 Przejdź
85. Związki akomodacyjne jako wyróżnik zależności składniowej t. 12, 2013 2013 Przejdź
86. Kreacja prawdy w reklamie t. 12, 2013 2013 Przejdź
87. Z historii kwalifikatorów w polskiej leksykografii. Kwalifikatory w Słowniku synonimów polskich Adama Stanisława Krasińskiego z 1885 roku t. 12, 2013 2013 Przejdź
88. Obce nazwy winorośli występujące w poradniku Piotra Krescencjusza (1571) t. 12, 2013 2013 Przejdź
89. Między synchronią a diachronią, czyli o problemach z modelowaniem systemu słowotwórczego polszczyzny t. 12, 2013 2013 Przejdź
90. Cechy dialektalne w dwu edycjach Księgi Syracha (1535, 1541) w przekładzie Piotra Poznańczyka t. 12, 2013 2013 Przejdź
91. Językowa kreacja świata starego Szlangbauma w Lalce Bolesława Prusa t. 12, 2013 2013 Przejdź
92. Zależność a kookurencja – dwa różne sposoby wiązania wyrażeń t. 12, 2013 2013 Przejdź
93. Językowa autokreacja i autoprezentacja. O sposobach przejawiania się felietonowego „ja” (na przykładzie Miastówki Agaty Passent) t. 12, 2013 2013 Przejdź
94. Rola werbalnych formuł etykiety językowej w listach (na materiale z lat 1750–1860) t. 12, 2013 2013 Przejdź
95. Pole czerwieni w wierszach Juliana Tuwima t. 12, 2013 2013 Przejdź
96. Językowa kreacja matki w Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej t. 12, 2013 2013 Przejdź
97. Wykładniki obrazowości w Informacyi matematycznej Wojciecha Bystrzonowskiego (1749) t. 12, 2013 2013 Przejdź
98. Językowa kreacja miasta w Bambino Ingi Iwasiów t. 12, 2013 2013 Przejdź
99. O staropolskich i późniejszych derywatach i frazeologizmach z elementem skoro (z uwzględnieniem tła słowiańskiego) t. 12, 2013 2013 Przejdź
100. Spis treści t. 15, 2016 2016 Przejdź
Strona